Rozmowy o zrównoważonym rozwoju i klimacie. Materiały wideo z Targów CSR 2022

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność biznesu oraz ochrona klimatu znalazły się wśród tematów rozmów przeprowadzonych w studiu 9. Targów CSR. Partnerem głównym wydarzenia był Santander Bank Polska, a partnerami DB Cargo Polska, ERGO Hestia i LPP. 25 maja 2022 r. podczas 9. Targów CSR przeprowadzone zostały rozmowy na tematy związane z odpowiedzialnym biznesem, zrównoważonym rozwojem, różnorodnością i ochroną środowiska. Do […]

Ekonomiczne i klimatyczne scenariusze w związku z wojną w Ukrainie – debata Chapter Zero Poland [VIDEO]

12 kwietnia w ramach spotkania Chapter Zero Poland odbyła się debata ekspertów z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Pracodawców RP, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu poświęcona scenariuszom klimatycznym oraz ekonomicznym, które rysują się w związku z wojną w Ukrainie.

Board Toolkit

Chapter Zero (Wielka Brytania) opublikowało zaktualizowany przewodnik dotyczący zmian klimatu skierowany do członków rad nadzorczych i zarządów.

Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków

Raport Instytutu Spraw Publicznych podsumowuje wyniki badania na temat oceny podatności Polek i Polaków na dezinformację dotyczącą zmiany klimatu oraz polityki klimatycznej i umiejętności radzenia sobie z nią. Prezentowane wyniki badań pokazują, że niemal połowa Polek i Polaków spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu.

“Skutki, adaptacja i podatność” – raport grupy roboczej II Międzyrzadowego Zespołu ds. Zmian Klimatu

Podsumowanie dla decydentów z raportu IPCC Working Group II, Climate Change 2022 “Skutki, adaptacja i podatność” zostały zatwierdzone w niedzielę 27 lutego 2022 r. przez 195 krajów członkowskich IPCC, poprzez wirtualną sesję zatwierdzającą, która odbyła się w ciągu dwóch tygodni od początku 14 lutego.

Benchmark strategii klimatycznych firm

Benchmark Strategii Klimatycznych to obszerne badanie strategii klimatycznych firm, zainicjowane i realizowane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible. Raporty niefinansowe spółek notowanych w indeksie WIG20 i mWIG40 poddane zostały analizie pod kątem tego, czy zawierają kluczowe z punktu widzenia polityki klimatycznej kwestie, takie jak, ambicje w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, realizacja działań w obrębie transformacji energetycznej czy posiadanie dedykowanej struktury, zajmującej się kwestiami klimatycznymi.

Zasada 8 Wymiana poglądów

Zasada ósma omawia zagadnienia związane z budowaniem sieci kontaktów oraz dialogiem na temat kwestii klimatycznych. Wdrożenie skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem wymaga szerokiego spojrzenia i wyjścia poza struktury wewnętrzne organizacji. Pozwala to na wzajemne wsparcie i bieżącą dyskusję nad zagadnieniami, które dla kwestii klimatycznych są kluczowe.

Zasada 6 Zachęty

Zasada 6 związana jest z systemem zachęt, jakie warto rozważyć wobec organów zarządczych oraz nadzorczych, aby kwestie związane ze zmianami klimatu były traktowane w sposób priorytetowy z myślą o długofalowym dobrobycie przedsiębiorstwa. W stosownych przypadkach, cele i wskaźniki związane z klimatem mogą zostać włączone do systemów motywacyjnych kadry kierowniczej. Oferowany system zachęt powinien zostać należycie […]

Zasada 4 Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans

Zasada 4. odnosi się do działań podejmowanych przez organy nadzorcze i zarządcze spółek w ramach analizy ryzyka. Dotyczy identyfikacji ryzyka i szans związanych z kwestiami klimatycznymi. Organy nadzorcze i zarządcze powinny dopilnować, aby kierownictwo spółki dokonywało krótko, średnio i długoterminowej oceny istotnych rodzajów ryzyka i szans. Wyniki takiej analizy powinny stanowić podstawę do podjęcia przez […]

Zasada 3 Struktura organów nadzorczych i zarządczych spółek

Zasada trzecia wiąże się z zasadą drugą, która odnosiła się do kompetencji i znajomości problematyki dot. zmian klimatu wśród osób zasiadających w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zwraca szczególną uwagę na strukturę ww. ciał i działające w ramach niej komitety. Każda organizacja niezależnie od struktury organów spółki, powinna wypracować podejście do kwestii zmian klimatu poprzez […]

Zasada 2 Znajomość problematyki

Zasada 2 podnosi kwestie związane ze świadomością członków i członkiń organów nadzorczych i zarządczych. Odnosi się też do działań firm, jakie podejmują, aby zarówno skład osobowy tych organów, jak i wiedza w organizacji o zmianach klimatu, dawała możliwość podejmowania decyzji w oparciu o fakty.

Zasada 1 Rozliczanie organów nadzorczych i zarządczych z zagadnień dotyczących klimatu

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”, który ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady dyrektorów w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Spotlight on: Climate risk and the financial sector – seria filmów dla przedstawicieli banków I firm reasekuracyjnych.

Na stronie Chapter Zero (brytyjska odsłona Climate Governance Initiative) znaleźć można serię filmów realizowanych we współpracy z HSBC. Każdy z materiałów to około 20 minut informacji dotykających różnych aspektów związanych z wpływem ryzyka klimatycznego na funkcjonowanie sektora finansowego.

Zmiany klimatyczne i banki. Pytania, jakie powinny sobie zadać rady nadzorcze

Publikacja adresowana jest do osób związanych z branżą usług finansowych w tym szczególności przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych oraz zarządów. Sektor usług bankowych jest jednym z tych, gdzie zmiany klimatyczne i wynikające z nich konsekwencje dla biznesu znajdują odzwierciedlenie w szeregu regulacji do jakich muszą dostosowywać się przedsiębiorstwa.

Climate Sentiment Index

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w strukturach nadzorczych i zarządczych. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”.

"Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze" to bazowy dokument powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative.  Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady dyrektorów w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Zarządzanie w zakresie klimatu

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Regulacje i polityki

Zasady ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Europejski Zielony Ład, Prawo o klimacie, plany redukcji emisji i raportowanie kwestii klimatycznych i inne regulacje światowe i europejskie to podstawowa wiedza, którą powinni dysponować członkowie i członkinie Rad Nadzorczych.

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na przedsiębiorstwa?

Pewne jest to, że zmiana klimatu wpłynie w mniejszym lub większym stopniu na każde przedsiębiorstwo. Do strat mogą doprowadzić bezpośrednio ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, susze, czy powodzie, a pośrednio – zwiększone ryzyko niewykonania zobowiązań ze względu na zakłócenia gospodarki i życia społecznego, ryzyko sporów prawnych, zmniejszenie rentowności i spowolnienie wzrostu gospodarczego – nawet w przypadku inwestycji pozwalających uniknąć fizycznych strat. Ryzyko klimatyczne ciąży na wszystkich sektorach gospodarki, choć jego poziom i rodzaj narażenia są uzależnione od położenia geograficznego, sektora, branży i portfela aktywów i/lub portfela kredytowego przedsiębiorstwa.

Dlaczego wiedza o zmianach klimatycznych jest ważna dla członków Rad Nadzorczych

Rolą członka Rady Nadzorczej / dyrektora niewykonawczego („NED”) jest zapewnianie nadzoru, wytyczanie strategicznych kierunków oraz rozliczanie zarządów / dyrektorów wykonawczych z celu, jakim jest poprawa działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. NED mogą w związku z tym wnieść ogromny wkład, wprowadzając zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych na forum zarządu i dbając o to, aby problematyka klimatu była uwzględniana w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ryzykiem, decyzjach strategicznych, a także przy alokacji zasobów. W tym celu NED musi mieć wiedzę o złożoności tych problemów, ich potencjalnych skutkach dla przedsiębiorstwa oraz możliwościach podjęcia skutecznych działań.