Climate Sentiment Index

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego

Zarządzanie w zakresie klimatu

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Regulacje i polityki

Zasady ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Europejski Zielony Ład, Prawo o klimacie, plany redukcji emisji i raportowanie kwestii klimatycznych i inne regulacje światowe i europejskie to podstawowa wiedza, którą powinni dysponować członkowie i członkinie Rad Nadzorczych.