Zarządzanie w zakresie klimatu

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Regulacje i polityki

Zasady ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Europejski Zielony Ład, Prawo o klimacie, plany redukcji emisji i raportowanie kwestii klimatycznych i inne regulacje światowe i europejskie to podstawowa wiedza, którą powinni dysponować członkowie i członkinie Rad Nadzorczych.

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na przedsiębiorstwa?

Pewne jest to, że zmiana klimatu wpłynie w mniejszym lub większym stopniu na każde przedsiębiorstwo. Do strat mogą doprowadzić bezpośrednio ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, susze, czy powodzie, a pośrednio – zwiększone ryzyko niewykonania zobowiązań ze względu na zakłócenia gospodarki i życia społecznego, ryzyko sporów prawnych, zmniejszenie rentowności i spowolnienie wzrostu gospodarczego – nawet w przypadku inwestycji pozwalających uniknąć fizycznych strat. Ryzyko klimatyczne ciąży na wszystkich sektorach gospodarki, choć jego poziom i rodzaj narażenia są uzależnione od położenia geograficznego, sektora, branży i portfela aktywów i/lub portfela kredytowego przedsiębiorstwa.

Dlaczego wiedza o zmianach klimatycznych jest ważna dla członków Rad Nadzorczych

Rolą członka Rady Nadzorczej / dyrektora niewykonawczego („NED”) jest zapewnianie nadzoru, wytyczanie strategicznych kierunków oraz rozliczanie zarządów / dyrektorów wykonawczych z celu, jakim jest poprawa działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. NED mogą w związku z tym wnieść ogromny wkład, wprowadzając zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych na forum zarządu i dbając o to, aby problematyka klimatu była uwzględniana w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ryzykiem, decyzjach strategicznych, a także przy alokacji zasobów. W tym celu NED musi mieć wiedzę o złożoności tych problemów, ich potencjalnych skutkach dla przedsiębiorstwa oraz możliwościach podjęcia skutecznych działań.