Zasada 1 – Rozliczanie rad nadzorczych i zarządów z zagadnień dotyczących klimatu

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”, który ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady dyrektorów w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Spotlight on: Climate risk and the financial sector – seria filmów dla przedstawicieli banków I firm reasekuracyjnych.

Na stronie Chapter Zero (brytyjska odsłona Climate Governance Initiative) znaleźć można serię filmów realizowanych we współpracy z HSBC. Każdy z materiałów to około 20 minut informacji dotykających różnych aspektów związanych z wpływem ryzyka klimatycznego na funkcjonowanie sektora finansowego.

Zmiany klimatyczne i banki. Pytania, jakie powinny sobie zadać rady nadzorcze

Publikacja adresowana jest do osób związanych z branżą usług finansowych w tym szczególności przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych oraz zarządów. Sektor usług bankowych jest jednym z tych, gdzie zmiany klimatyczne i wynikające z nich konsekwencje dla biznesu znajdują odzwierciedlenie w szeregu regulacji do jakich muszą dostosowywać się przedsiębiorstwa.

Climate Sentiment Index

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”.

"Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze" to bazowy dokument powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative.  Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady dyrektorów w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Zarządzanie w zakresie klimatu

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Regulacje i polityki

Zasady ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Europejski Zielony Ład, Prawo o klimacie, plany redukcji emisji i raportowanie kwestii klimatycznych i inne regulacje światowe i europejskie to podstawowa wiedza, którą powinni dysponować członkowie i członkinie Rad Nadzorczych.

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na przedsiębiorstwa?

Pewne jest to, że zmiana klimatu wpłynie w mniejszym lub większym stopniu na każde przedsiębiorstwo. Do strat mogą doprowadzić bezpośrednio ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, susze, czy powodzie, a pośrednio – zwiększone ryzyko niewykonania zobowiązań ze względu na zakłócenia gospodarki i życia społecznego, ryzyko sporów prawnych, zmniejszenie rentowności i spowolnienie wzrostu gospodarczego – nawet w przypadku inwestycji pozwalających uniknąć fizycznych strat. Ryzyko klimatyczne ciąży na wszystkich sektorach gospodarki, choć jego poziom i rodzaj narażenia są uzależnione od położenia geograficznego, sektora, branży i portfela aktywów i/lub portfela kredytowego przedsiębiorstwa.

Dlaczego wiedza o zmianach klimatycznych jest ważna dla członków Rad Nadzorczych

Rolą członka Rady Nadzorczej / dyrektora niewykonawczego („NED”) jest zapewnianie nadzoru, wytyczanie strategicznych kierunków oraz rozliczanie zarządów / dyrektorów wykonawczych z celu, jakim jest poprawa działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. NED mogą w związku z tym wnieść ogromny wkład, wprowadzając zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych na forum zarządu i dbając o to, aby problematyka klimatu była uwzględniana w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ryzykiem, decyzjach strategicznych, a także przy alokacji zasobów. W tym celu NED musi mieć wiedzę o złożoności tych problemów, ich potencjalnych skutkach dla przedsiębiorstwa oraz możliwościach podjęcia skutecznych działań.