Raportowanie i weryfikacja informacji dot. zrównoważonego rozwoju w największych firmach na świecie

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

Jak wynika ze zaktualizowanego raportu przygotowanego przez AICPA & CIMA (które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants) oraz Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), największe firmy na świecie dostarczają więcej szczegółów i publikują obszerniejsze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także w większym stopniu poddają je niezależnej weryfikacji. Globalne badanie porównawcze, które teraz obejmuje także dane za 2022 rok, wskazuje jednak, że wykorzystanie różnych standardów i ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w dalszym ciągu utrudnia inwestorom, kredytodawcom i innym interesariuszom znalezienie spójnych i porównywalnych informacji.

Choć widoczny jest postęp, to badanie The State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance 2019-2022, Trends and Analysis zwraca uwagę na konieczność zwrócenia się przez przedsiębiorstwa na świecie w kierunku bardziej uniwersalnego systemu wymogów z zakresu ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju jak standardy Międzynarodowej Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowane w ubiegłym roku.

Kluczowe wnioski płynące z badania:

– Niemal wszystkie analizowane firmy (98%) ujawniają pewne informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Oznacza to 7-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 r., kiedy IFAC wraz z AICPA & CIMA rozpoczęły badania w tym zakresie.
– W ciągu ostatnich trzech lat wykorzystanie osobnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju spadło o 27 punktów procentowych. W 2022 r. tylko 30% firm opublikowało je osobno, co świadczy o rosnącej skali ujawnień tego typu informacji w ramach rocznych lub zintegrowanych raportów firm.
– 69% przedsiębiorstw uzyskało atestację przynajmniej niektórych z ujawnianych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem i o 18 punktów procentowych w stosunku do 2019 r. Zakres weryfikacji również się rozszerzył, choć wciąż pozostaje dość ograniczony.
– Audytorzy wykonali 58% zleceń atestacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w 2022 r. (w porównaniu do konsultantów i innych dostawców tego typu usług), co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy rok do roku.

Źródło: informacja prasowa