COP27: Kluczowe wnioski dla rad nadzorczych i zarządów

Climate Governance Initiative przygotowało zestaw najaważniejszych wyników tegorocznej Konferencji Stron ONZ w Egipcie, COP27 z perspektywy członków i członkiń rad nadzorczych. Zebrane wnioski moga pomóc w rozmowach, które rady i zarządy powinny odbyć w nawiąznaiu do konferencji, aby pobudzać działania i budować odporność organizacji.

Globalna konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sharm El Sheikh w Egipcie, COP27, która zakończyła się 20 listopada 2022 r. zgromadziła przywódców krajów, przedstawicieli_ki sektora publicznego i prywatnego z całego świata w celu wynegocjowania i zwiększenia zaangażowania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 oC zgodnie z porozumieniem paryskim.

Ważnym punktem COP27 było przejscie od wyznaczania celów do przejscia do konkretnych działań na rzecz  osiągnięcia celu dojścia zerowych emisji netto. Kluczowe punkty programu, obejmowały uzyskanie porozumienia w sprawie wspierania gospodarek wschodzących w ich transformacji do zera netto (określanej jako sprawiedliwa transformacja), a także wspierania tych, które już dostrzegają niszczące skutki zmian klimatycznych, a dysponujących niewielkimi środkami na rozwiązanie tych problemów (określane jako Strata i Uszkodzenie).

Kluczowe wyniki COP27 i ich znaczenie dla rad nadzorczych

Jeśli obecne zobowiązania rządów krajowych zostaną w pełni zrealizowane, świat będzie na dobrej drodze do ocieplenia o 2,5 oC do końca stulecia. Dlatego też, aby utrzymać 1,5 oC przy życiu, biznes ma do odegrania kluczową rolę w zwiększaniu ambicji, a zarządy i rady nadzorcze odgrywają kluczową rolę w napędzaniu tej zmiany.

Podczas COP27 osiągnięto kilka przełomów, w tym pierwsze partnerstwa energetyczne na rzecz sprawiedliwej transformacji (JETP) oraz porozumienie w sprawie zapewnienia finansowania strat i szkód dla krajów znajdujących się w trudnej sytuacji. Jednak globalne spotkanie spotkało się z krytyką za brak postępów na szczeblu krajowym w celu utrzymania ocieplenia w granicach 1,5oC do 2050 r. i postrzeganie tego jako limitu, a nie celu. Inicjatywy sektora prywatnego wzywały do ​​podjęcia bardziej zdecydowanych działań rządowych w zakresie zmian klimatu, w tym koalicja We Mean Business i koalicja 602 inwestorów reprezentujących zarządzane aktywa o wartości 42 bilionów USD, w swoim Globalnym oświadczeniu inwestorskim skierowanym do rządów w sprawie zmian klimatu z 2022 r.

Ważna rola przedsiębiorstw w dostarczaniu i kierowaniu działaniami na rzecz klimatu w całej ich działalności i branżach nigdy nie była bardziej pilna i została jasno wyrażona przez aktywny udział biznesu w COP27. Rola rad nadzorczych i zarządów w kierowaniu ich zespołami wykonawczymi i zarządzaniem ich firmami w przejściu na zerową sieć będzie miała kluczowe znaczenie dla utrzymania świata w limicie 1,5oC.

Kluczowe wnioski:

  1. Oficjalne organy regulacyjne pracują nad usystematyzowaniem i zharmonizowaniem standardów sprawozdawczości związanej z klimatem, co będzie wspierać przejrzystość i pomoże w zwalczaniu greenwashingu.
  2. Ważnym tematem COP27 było działanie na rzecz celów klimatycznych i opracowanie wiarygodnych planów działania.
  3. Coraz więcej organizacji stoi przed wyzwaniami prawnymi związanymi z brakiem wiarygodnych ścieżek i planów działania w celu wspierania i osiągania celów zerowej emisji netto.
  4. W ciągu dwóch tygodni COP27 wzmocniono znaczenie partnerstw sektora publiczno-prywatnego i współpracy międzynarodowej.

Jakie są najbliższe priorytety rad nadzorczych i zarządów?

  • Rady i zarządy mają do odegrania kluczową rolę w kierowaniu swoją firmą i jej ekosystemem w celu realizacji działań na rzecz klimatu i utrzymania limitu 1,5oC w zasięgu ręki. Istnieją narzędzia i techniki, które mogą wykorzystać, aby to osiągnąć, od żądania jasnych celów klimatycznych i ścieżek przejścia do zera netto, po zapewnienie, że odpowiednie dane dotyczące klimatu zostaną przekazane zarządowi i dyrektorowi generalnemu, po motywowanie kadry kierowniczej.
  • Climate Governance Initiative wspiera rady nadzorcze i zarządy na całym świecie (w Polsce jako Chapter Zero Poland) w uczynieniu z klimatu priorytetu poprzez promowanie wdrażania zasad skutecznego zarządzania klimatem. Zasoby CGI są skoncentrowane na radach nadzorczych i zarządach, aby wspierać ich na wszystkich etapach ich podróży klimatycznej. Aby podążać za tematem COP27 i upewnić się, że firmy przechodzą od ambicji do działania, przeczytaj Ambition to Action: Briefing for Board Directors, który podsumowuje cztery podstawowe wymagania dla rad nadzorczych i zarządów wspierające je w wiarygodnych działaniach na rzecz klimatu.
  • Aby uzyskać wskazówki, w jaki sposób rady nadzorcze i zarządy mogą wpływać na działania na rzecz klimatu, spostrzeżenia i inspiracje przedstawiono w przewodnikach Perspektywa przewodniczących: Kształtowanie strategicznego kierunku zarządów w zakresie klimatu oraz Przewodnik dla przewodniczących po sprawiedliwej transformacji.

Pełna treść breifingu (w języku angielskim) >>

źródło: Climate Governance Initiative