COP27 zakończony

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP27 zakończyła się porozumieniem w sprawie zapewnienia finansowania „strat i szkód” dla krajów najbardziej dotkniętych klęskami klimatycznymi.

„Ten wynik popycha nas do przodu” — powiedział Simon Stiell, sekretarz wykonawczy ONZ ds. zmian klimatu. „Określiliśmy drogę naprzód w trwającej od dziesięcioleci rozmowie na temat finansowania strat i szkód – zastanawiając się, w jaki sposób zajmiemy się wpływem na społeczności, których życie i źródła utrzymania zostały zrujnowane przez najgorsze skutki zmiany klimatu”.

W trudnym kontekście geopolitycznym COP27 zaowocował przyjęciem przez kraje pakietu decyzji potwierdzających ich zobowiązanie do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Pakiet wzmocnił również działania krajów na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do nieuchronnych skutków zmian klimatycznych, a także zwiększył wsparcie finansowe, technologiczne i budowanie potencjału potrzebne krajom rozwijającym się.

Utworzenie specjalnego funduszu na pokrycie strat i szkód było ważnym krokiem naprzód, a kwestia została dodana do oficjalnego porządku obrad i przyjęta po raz pierwszy na COP27.

Rządy podjęły decyzję o ustanowieniu nowych mechanizmów finansowania oraz specjalnego funduszu, aby pomóc krajom rozwijającym się w reagowaniu na straty i szkody. Rządy zgodziły się również na powołanie „komitetu przejściowego”, który na przyszłorocznej COP28 wyda zalecenia dotyczące sposobu operacjonalizacji zarówno nowych mechanizmów finansowania, jak i funduszu. Pierwsze posiedzenie komitetu przejściowego ma się odbyć przed końcem marca 2023 r.

Strony uzgodniły również ustalenia instytucjonalne w celu uruchomienia sieci Santiago Network for Loss and Damage, aby przyspieszyć pomoc techniczną dla krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na negatywne skutki zmiany klimatu.

Na COP27 odnotowano postępy w zakresie adaptacji, a rządy uzgodniły sposób realizacji globalnego celu w zakresie adaptacji, który zakończy się na COP28 i będzie stanowił podstawę pierwszego globalnego podsumowania, działań naprawczych związanych odpornością wśród najbardziej narażonych. Podczas COP27 złożono nowe zobowiązania na rzecz Funduszu Adaptacyjnego na łączną kwotę ponad 230 mln USD, które mają pomóc bardziej wrażliwym społecznościom dostosować się do zmiany klimatu dzięki konkretnym rozwiązaniom adaptacyjnym. Prezydent COP27, Sameh Shoukry, ogłosił program adaptacji z Szarm el-Szejk, zwiększający odporność ludzi żyjących w społecznościach najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne do 2030 r. Stały Komitet ds. Finansów ONZ ds. Zmian Klimatu został poproszony o przygotowanie raportu na temat podwojenia finansowania na COP28 w przyszłym roku rok.

Podstawowa decyzja, znana jako plan wdrożeniowy Sharm el-Sheikh, podkreśla, że oczekuje się, że globalna transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej będzie wymagać inwestycji w wysokości co najmniej 4-6 bilionów dolarów rocznie. Zapewnienie takiego finansowania będzie wymagało szybkiej i kompleksowej transformacji systemu finansowego oraz jego struktur i procesów, przy zaangażowaniu rządów, banków centralnych, banków komercyjnych, inwestorów instytucjonalnych i innych podmiotów finansowych.

Wyrażono poważne zaniepokojenie faktem, że cel Stron będących krajami rozwiniętymi polegający na wspólnym uruchomieniu 100 miliardów USD rocznie do 2020 r. nie został jeszcze osiągnięty, przy czym wezwano kraje rozwinięte do osiągnięcia tego celu, a wielostronne banki rozwoju i międzynarodowe instytucje finansowe wezwano do mobilizacji finansowania związanego ze zmianą klimatu 

Na COP27 kontynuowano obrady nad ustaleniem „nowego zbiorowego skwantyfikowanego celu w zakresie finansowania klimatu” w 2024 r., z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów krajów rozwijających się.

(źródło: informacja ze strony UNFCC)

Z pełnym materiałem można zapoznać się TUTAJ>>