Działania na poziomie UE w zakresie zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw w obszarze sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

W ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Jego celem jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Znalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

  • Podniesienie progów finansowych definiujących mikro, małe, średnie i duże jednostki w dyrektywie o rachunkowości1

Zawarte w dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Wynika to z inflacji, która w ostatnich 10 latach osiągnęła 24,3% w strefie euro oraz 27,2% w 27 państwach członkowskich. Progi odnoszące się do liczby pracowników pozostaną niezmienione.
W tym celu, 17 października 2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości. Dyrektywa delegowana zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE po upływie 2-miesięcznego terminu na ewentualny sprzeciw Rady UE i Parlamentu Europejskiego, który przypada na 19 grudnia.

Dyrektywa delegowana KE dostępna jest na stronie internetowej Unii Europejskiej. Będzie ona wymagać wdrożenia na poziomie krajowym w ustawie o rachunkowości.

  • Przesunięcie terminu wydania sektorowych ESRS2 i ESRS dla jednostek z państw trzecich

W dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG4. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS) przyjętymi przez KE w drodze aktów delegowanych.
KE została uprawiona do wydania czterech zestawów standardów:

  1. pełnych ESRS,
  2. uproszczonych ESRS,
  3. sektorowych ESRS oraz
  4. ESRS dla jednostek z państw trzecich.

Pierwszy zestaw ESRS (tzw. pełnych) został przyjęty w dniu 31 lipca 2023 r. Ma on zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem CSRD niezależnie od sektora, w którym działa dana jednostka. Pozostałe ESRS zgodnie z CSRD powinny zostać przyjęte do 30 czerwca 2024 r.
W dniu 17 października br. KE przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30 czerwca 2026 r. Ma to na celu m.in. umożliwienie jednostkom zobowiązanym do raportowania skupienie się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS oraz ograniczenie w początkowym okresie wymogów sprawozdawczych do niezbędnego minimum.

Projekt decyzji wymaga jeszcze przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski. Jest on dostępny na stronie internetowej Unii Europejskiej. Zmiany te są adresowane do KE i nie wymagają wdrożenia do przepisów krajowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

***

1Dyrektywa 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zwana dyrektywą o rachunkowości.
2European Sustainability Reporting Standards – Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.
3Dyrektywa 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
4Informacje niezbędne do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem (tj. w obszarze środowiskowym, społecznym i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego) oraz informacje niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację jednostki.