Europejski Bank Inwestycyjny: Ryzyka klimatyczne i koszty energii dotyczą firm w całej Europie

Firmy w Unii Europejskiej borykają się z wieloma przeszkodami, które mogą zmienić ich podejście do inwestowania w zieloną transformację. Pandemia jest wysoko na tej liście, a za nią uplasował się nowy szok związany z wojną w Ukrainie. 58% firm w UE potwierdza, że ich działalność jest dotknięta fizycznymi zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, a 1/5 uważa, że ekstremalne zjawiska pogodowe miały duży wpływ na ich działalność. W Stanach zjednoczonych potwierdza tę opinię 1 firma na 10. 

„Wyniki badania inwestycyjnego EBI pokazują, że dla przedsiębiorstw w UE koszty energii stanowią główną przeszkodę w planach inwestycyjnych. Niemniej jednak wyższe ceny energii zmuszają firmy do modernizacji swojej działalności poprzez wykorzystanie kapitału na opłacenie nowszych maszyn, urządzeń i renowacji budynków, co ma pozytywny wpływ na efektywność energetyczną i transformację energetyczną. Nasza analiza pokazuje, że lepszy dostęp do finansowania i świadomość nowych możliwości i zagrożeń, wraz z lepszymi praktykami zarządzania, pomogłyby firmom, zwłaszcza małym przejść na bardziej ekologiczną gospodarkę, bez wpływu na ich konkurencyjność” – powiedziała Debora Revoltella, główna ekonomistka EBI.

„Twórcy polityki oraz publiczne i prywatne instytucje finansowe muszą ściśle współpracować, aby stworzyć sprzyjające ramy, które odblokują inwestycje w działania na rzecz klimatu i uczynią efektywność energetyczną i energię odnawialną priorytetem.“

Wiceprzewodniczący EBI Ricardo Mourinho Félix dodał: „Przyspieszenie wsparcia finansowego i usług doradczych w zakresie wdrażania systemów energii odnawialnej, efektywności energetycznej i innowacyjnych zielonych technologii jest kluczem do rozwiązania obecnego kryzysu energetycznego. EBI ściśle współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi – w tym za pośrednictwem REPowerEU – w celu stworzenia bardziej niezależnego systemu energetycznego UE”.

Wybrane wyniki raportu

Jak wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego obawy są szczególnie duże w Europie Południowej, ponieważ firmy są bardziej podatne na skutki zmian klimatycznych. W szczególności martwi się 78% firm hiszpańskich i 71% portugalskich. $0 % firm z Europy Zachodniej i Środkowej dostrzega wysokie ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatycznymi. Duża część firm w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech (43%), Łotwie i Polsce (47%) postrzega przejście na gospodarkę niskoemisyjną jako ryzyko biznesowe. Większość przedsiębiorstw z Europy Południowej uważa, że transformacja ekologiczna jest szansą, z kolei firmy z Europy Zachodniej i Północnej widzą w niej raczej ryzyka.

  • Około 40% firm w UE postrzega rosnące koszty energii jako główną przeszkodę dla ich działalności, która wpływa na ich koncentrację na inwestycjach. Jednocześnie firmy, które inwestują w środki klimatyczne i efektywność energetyczną — na przykład w krajach Europy Północnej i Zachodniej — rzadziej uznają koszty energii za barierę inwestycyjną.
  • Równolegle pandemia stwarza nowe wyzwania dla inwestycji w efektywność energetyczną, które w 2021 r. zwolniły w całej Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Najniższy udział inwestycji firm w sektorze miały Litwa i Irlandia.
  • Na arenie międzynarodowej około 43% europejskich firm inwestuje w środki klimatyczne i to w szybszym tempie niż Stany Zjednoczone. Prym wiodą Europa Północna i Zachodnia, ze znaczącym wkładem Finlandii, Danii i Holandii.
  • Dla firm z UE koszty energii były główną przeszkodą w biznesie jeszcze przed ostatnim wzrostem cen energii.
  • 43% firm europejskich inwestuje w środki klimatyczne i to szybciej niż firmy w Stanach Zjednoczonych.
  • 58% firm w UE potwierdza, że na ich działalność wpływa fizyczne ryzyko zmiany klimatu.
  • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest postrzegane przez dużą część firm w Europie Środkowej i Wschodniej jako ryzyko biznesowe oraz jako szansa dla przedsiębiorstw z Europy Południowej.

Z pełnym raportem można zapoznać TUTAJ.

Źródło: Informacja prasowa EIB