„Gotowi na 55”: Rada UE uzgadnia wyższe cele dla źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej

Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowiska negocjacyjne (podejścia ogólne) w sprawie dwóch projektów ustawodawczych z pakietu „Gotowi na 55” (Fit for 55), które dotyczą aspektu energetycznego transformacji klimatycznej UE. Chodzi o dyrektywę o energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywę o efektywności energetycznej. Teraz Rada może rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.

Porozumienie państw członkowskich w sprawie tych dwóch projektów to ważny krok w walce z globalnym ociepleniem. Dekarbonizacja naszych systemów energetycznych poprzez upowszechnienie energii odnawialnej i znaczne wysiłki na rzecz oszczędności energii są niezbędne dla realizacji naszych celów klimatycznych. Pomoże to też zmniejszyć naszą zależność od Rosji w kwestiach energetycznych w kontekście wojny w Ukrainie – Agnès Pannier-Runacher, francuska minister transformacji energetycznej

Produkcja i zużycie energii odpowiadają za 75% unijnych emisji. Uzgodnione ambitniejsze wskaźniki znacznie pomogą w realizacji ogólnego celu UE, którym jest ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Rada wyznaczyła wiążący unijny cel: 40-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym koszyku energetycznym w 2030 r. Obecny cel zakłada co najmniej 32%. Aby wspólnie osiągnąć nowy cel, państwa członkowskie muszą zwiększyć wkłady krajowe określone w zintegrowanych krajowych planach energetyczno-klimatycznych (które mają zostać zaktualizowane w 2023 r. i 2024 r.).

Aby przyspieszyć wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorach, w których dotąd przebiegało to wolniej, Rada uzgodniła też ambitniejsze cele i środki sektorowe.

Rada wyznaczyła orientacyjny cel zakładający średni wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w przemyśle o 1,1% w skali roku. Uzgodniła również, że do 2030 r. 35% wodoru wykorzystywanego w przemyśle powinno pochodzić z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, a do 2035 r. powinno to być 50%.

Rada ustaliła orientacyjny cel, zgodnie z którym w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w budynkach powinien wynosić co najmniej 49%.

Rada uzgodniła zmniejszenie zużycia energii na szczeblu UE do 2030 r. o 36% w przypadku energii końcowej i o 39% w przypadku energii pierwotnej. Cel unijny w wysokości 36% będzie wiążący. Cele te opierają się na nowym scenariuszu bazowym i odpowiadają celowi redukcyjnemu wynoszącemu 9% w porównaniu z 2020 r. Zużycie energii końcowej to zużycie energii przez użytkowników końcowych, a zużycie energii pierwotnej obejmuje również to, co jest wykorzystywane w trakcie produkcji i dostaw energii.

Do realizacji ogólnego celu UE mają przyczynić się wszystkie państwa członkowskie poprzez swoje orientacyjne wkłady i ścieżki określone w zintegrowanych krajowych planach energetyczno-klimatycznych (które mają zostać zaktualizowane w 2023 i 2024 r.).

Rada uzgodniła również stopniowe podwyższanie celu dotyczącego oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej. Państwa członkowskie mają ograniczać zużycie energii końcowej o 1,1% rocznie od 1 stycznia 2024 r., o 1,3% od 1 stycznia 2026 r. i o 1,5% od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2030 r., przy czym będą mogły przenieść maksymalnie 10% nadwyżki oszczędności na kolejny okres. Rada dopuściła też, by w obliczeniach uwzględniać oszczędności energii osiągnięte dzięki technologiom spalania paliw kopalnych tylko w sektorze przemysłowym. Możliwość ta będzie jednak ograniczona do należycie uzasadnionych przypadków, potwierdzonych audytami energetycznymi.

Czytaj pełną treść komunikatu >>

Źródło: Informacja prasowa Rady UE