KE przyjmuje pierwszy zestaw ESRS

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).  Przyjęcie pierwszego zestawu standardów, wyznaczonych dla przedsiębiorstw objętych dyrektywą CSRD (the Corporate Sustainability Reporting Directive), jest kolejnym krokiem na drodze do stworzenia na terenie Unii Europejskiej przejrzystego i porównywalnego systemu raportowania działań firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Standardy dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności oraz praw człowieka. 

Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) będą obowiązkowe do stosowania przez przedsiębiorstwa, które są zobowiązane na mocy dyrektywy w sprawie rachunkowości do zgłaszania określonych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wymagając stosowania wspólnych standardów, dyrektywa w sprawie rachunkowości, zmieniona dyrektywą CSRD w 2022 r., ma na celu zapewnienie, że przedsiębiorstwa w całej UE będą zgłaszać porównywalne i wiarygodne informacje na temat zrównoważonego rozwoju. 

Oczekuje się, że wspólne standardy pomogą firmom obniżyć koszty sprawozdawczości w perspektywie średnio- i długoterminowej, unikając stosowania wielu dobrowolnych standardów, jak ma to miejsce obecnie. Obecnie problemy związane z jakością raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju tworzą lukę w zakresie odpowiedzialności. Wysokiej jakości i wiarygodna sprawozdawczość publiczna spółek pomoże stworzyć kulturę większej odpowiedzialności publicznej.

Więcej informacji o procesie prac nad ESRS TUTAJ >>

Dlaczego Komisja przyjmuje Europejskie standardy sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju (ESRS)?

Prawo UE wymaga, aby wszystkie duże spółki i wszystkie spółki notowane na giełdzie (z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw) ujawniały informacje na temat zagrożeń i możliwości wynikających z kwestii społecznych i środowiskowych oraz na temat wpływu ich działalności na ludzi i środowisko. Pomaga to inwestorom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, konsumentom i innym zainteresowanym stronom w ocenie wyników spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Jednak wciąż dane na temat zrównoważonego rozwoju, które spółki obecnie przekazują, nie są wystarczające. Często pomijają one informacje, które inwestorzy i inni interesariusze uważają za ważne. Raportowane informacje mogą być trudne do porównania między spółkami, a użytkownicy informacji, tacy jak inwestorzy, często nie są pewni, czy mogą im zaufać.

Jak wskazuje Komisja Europejska problemy z jakością raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzą do sytuacji, w której inwestorzy nie mają rzetelnego przeglądu ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, na które narażone są spółki. Inwestorzy powinni być coraz bardziej świadomi wpływu spółek na ludzi i środowisko oraz ich planów ograniczenia takiego wpływu w przyszłości. Wiedza ta pomoże im spełnić własne wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Aby rynek zielonych inwestycji był wiarygodny, inwestorzy muszą wiedzieć o wpływie spółek, w które inwestują, na zrównoważony rozwój. Bez takich informacji pieniądze nie mogą być kierowane na działania przyjazne dla środowiska.

Dlatego też, zgodnie z Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), Komisja Europejska zdecydowała się przyjąć wspólne standardy, które pomogą przedsiębiorstwom skuteczniej komunikować i zarządzać swoimi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a tym samym uzyskać lepszy dostęp do zrównoważonego finansowania.

Czytaj więcej ESRS Questions&Answers >>

źródło: Komisja Europejska