Nowe obowiązki członków rad nadzorczych w kontekście zmian klimatu – webinar Deloitte z udziałem Chapter Zero Poland

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem stwarzającym istotne ryzyko dla przedsiębiorstw jak również stanowiącym zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Członkowie rad nadzorczych muszą przyjąć zupełnie nową optykę i spojrzeć na swoje obowiązki z uwzględnieniem perspektywy oddziaływania zmian klimatycznych na środowisko biznesowe.

Dodatkowo rosną wymogi, dotyczące ujawniania informacji odnoszących się do aspektu zmian klimatycznych – zarówno ustawowe jak i dobrowolnie nakładane na siebie przez organizacje. Do tej pierwszej grupy obowiązkowych ujawnień zalicza się m.in. prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a do drugiej m.in. Task Force on Climate-related Financial Disclosure TCFD (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem). Te regulacje oraz rosnące oczekiwania interesariuszy i rynku pociągają za sobą również istotne konsekwencje związane ze sposobem, w jaki członkowie rad nadzorczych powinni postrzegać i realizować swoje obowiązki nadzorcze.

Zapraszamy na organizowany przez Deloitte (partnera merytorycznego Chapter Zero Poland) 6 września w godz. 10-11 webinar, który będzie okazją, by dowiedzieć się więcej na temat kwestii przedstawionych poniżej:

  • Jakie obowiązki, w związku ze zmianami klimatu i nowymi regulacjami w tym zakresie, będą mieć członkowie rad nadzorczych
  • Jakie wymagania w kontekście ujawnień obowiązują w ramach dobrych praktyk GPW czy Rekomendacji TCFD?
  • Jakie wymagania są planowane zgodnie z CSDR?
  • W jaki sposób przygotować się do nadchodzących wymogów?
  • Jakie są dobre praktyki w zakresie zarządzania klimatem wśród firm funkcjonujących na polskim rynku?
  • Czym jest Chapter Zero i z czego wynika jego rosnąca popularność?

W spotkaniu wezmą udział:

  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas, przewodnicząca komitetu doradczego Chapter Zero Poland
  • Marzena Strzelczak, Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Irena Pichola, Partner, Leader of Sustainability Consulting Deloitte, CE, członkini komitetu sterującego Chapter Zero Poland
  • Tomasz Gasiński, Dyrektor, Sustainability Consulting, Deloitte CE

Rejestracja tutaj >>