Nowe wydanie opracowania prawnego na temat zmian klimatycznych: Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych

Climate Governance Initiative (CGI), we współpracy z Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI), opublikowało drugie wydanie Primer on Climate Change: Directors’ Duties and Disclosure Obligations (Opracowanie prawne na temat zmian klimatycznych: Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych). Publikacja zawiera najnowsze informacje dla członków zarządów i rad nadzorczych dotyczące zakresu ich obowiązków prawnych w obszarze ryzyka i ujawniania informacji klimatycznych.

Primer zawiera przegląd współczesnych dowodów na to, że zmiany klimatyczne niosą ze sobą przewidywalne i w wielu przypadkach istotne, finansowe i systemowe ryzyko, które dotyka korporacje i ich inwestorów. W 26 rozdziałach obejmujących 26 krajów i Unię Europejską, członkowie_inie zarządów i rad nadzorczych z całego świata mogą wykorzystać Primer do zrozumienia swoich zobowiązań prawnych wobec firm. W publikacji znajdują się też informacje o tym jak realizować obowiązki poprzez zachęcanie ich zarządów i rad do włączania zmian klimatycznych do strategii korporacyjnych, nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem, zarządzanie i ujawnianie.

Druga już edycja opracowania prezentuje najnowsze informacje prawne dotyczące obowiązków rad nadzorczych i zarzadów. Od czasu opublikowania pierwszej w czerwcu 2021 r. nastąpiły istotne zmiany w sposobie postrzegania ryzyka, skutków i szans związanych z klimatem przez rządy, organy regulacyjne oraz inwestorów dłużnych i kapitałowych.

Kluczowe wnioski wynikające z drugiej edycji to:

  • Wzrosło powszechne uznanie zmian klimatycznych za istotne ryzyko dla biznesu i zagrożenie dla stabilności finansowej. Wydano dalsze oświadczenia i działania ze strony rządów, banków centralnych, regulatorów i akcjonariuszy w sprawie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, a przedsiębiorstwa zostały poproszone o ujawnienie swoich planów na osiągnięcie celu zerowych emisji netto.
  • Obowiązki prawne rad nadzorczych i zarządów w zakresie ochrony interesów korporacji nie powinny być postrzegane jako przeszkoda w podejmowaniu działań w obliczu kryzysu klimatycznego. Rzeczywiście, w wielu jurysdykcjach rady dyrektorów są zobowiązane do monitorowania i zarządzania istotnymi ryzykami dla ich korporacji, a zatem powinni uwzględniać w tym ryzyko klimatyczne, aby wypełniać swoje obowiązki.
  • Eksperci prawni w wielu jurysdykcjach uznają „zasadę oceny biznesowej”, co oznacza, że ​​sądy będą opierać się na wiedzy i doświadczeniu dyrektorów w podejmowaniu decyzji biznesowych, mogą chronić dyrektorów, gdy podejmują oni działania zapewniające długoterminowy sukces spółki, który  w krótkim okresie może nie być najbardziej opłacalny.
  • Regulacje i zasady wymagające identyfikacji i ujawniania ryzyk związanych z klimatem, a także struktury zarządzania i strategie dotyczące tych ryzyk stały się powszechne w ostatnich latach, a członkowie zarządów i rad powinni zapewnić, że spełniają te wymagania.
  • W ciągu ostatniego roku nasiliły się spory sądowe związane z klimatem, a kluczowym wydarzeniem jest list brytyjskiej organizacji pozarządowej ClientEarth z roszczeniami przeciwko zarządowi Shell plc, dotyczący naruszenia przez zarząd obowiązków nie opracowując i nie wdrażając strategii klimatycznej zgodnej z celami Porozumienia Paryskiego. Inwestorzy, prawnicy korporacyjni, zarządy spółek o wysokich emisjach i finansowych oraz inne strategiczne podmioty sporu uważnie obserwują rozwój sytuacji.

Bezprecedensowe zobowiązania Porozumienia Paryskiego zostały wzmocnione podpisaniem Paktu Glasgow podczas COP 26 w listopadzie 2021 r. po opublikowaniu Szóstego Raportu IPCC, który ostrzegał o potrzebie dalszego podnoszenia ambicji klimatycznych. Opublikowany przez CGI Primer to zwięzłe, łatwo dostępne podsumowanie, które osoby niebędące prawnikami zasiadające w zarządach mogą łatwo zrozumieć i zastosować. Umożliwi to dyrektorom na całym świecie działanie w sposób w pełni świadomy swoich zobowiązań prawnych,podczas mierzenia się z tym historycznym wyzwaniem”. – KArina Litvack, przewodnicząca rady zarządzającej Climate Governance Initiative

Pobierz publikację >>

źródło: Climate Governance Initiative (tłumaczenie własne)