Okno na podjęcie działań w przypadku najpoważniejszych zagrożeń szybko się zamyka – nowy Global Risk Report

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało kolejny Global Risk Report, w którym, już po raz 17., ostrzega przez globalnymi zagrożeniami. Według najnowszego raportu konflikty i napięcia geoekonomiczne wywołały szereg głęboko powiązanych globalnych zagrożeń. Obejmują one kryzysy w dostawach energii i żywności, które prawdopodobnie utrzymają się przez następne dwa lata, oraz silny wzrost kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia. Jednocześnie kryzysy te mogą zniweczyć wysiłki na rzecz zwalczania zagrożeń długoterminowych, zwłaszcza związanych ze zmianą klimatu, różnorodnością biologiczną i inwestycjami w kapitał ludzki.

Najnowszy Global Risks Report 2023, dowodzi, że okno na podjęcie działań w przypadku najpoważniejszych długoterminowych zagrożeń szybko się zamyka i konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań, zanim ryzyko osiągnie punkt krytyczny.

Raport Światowego Forum ekonomicznego opracowany we współpracy z Marshem McLennanem i Zurich Insurance Group, opiera się na opiniach ponad 1200 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branży. W trzech ramach czasowych przedstawia obraz globalnego krajobrazu zagrożeń, który jest zarówno nowy, jak i bardzo znajomy, ponieważ świat stoi w obliczu wielu wcześniej istniejących zagrożeń, które wcześniej wydawały się zanikać.

Wciąż trwająca globalna pandemia i wojna w Europie przywróciły na pierwszy plan kryzysy energetyczne, inflacyjne, żywnościowe i bezpieczeństwa. Stwarza to kolejne zagrożenia, które będą dominować w ciągu najbliższych dwóch lat: ryzyko recesji; rosnące zadłużenie; utrzymujący się kryzys kosztów utrzymania; polaryzacja społeczeństwa spowodowana dezinformacją; spowolnienie działań na rzecz ochrony klimatu; i wojny geoekonomicznej.

Jeśli świat nie zacznie skuteczniej współpracować w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej, w ciągu najbliższych 10 lat doprowadzi to do dalszego globalnego ocieplenia i załamania ekologicznego. Niepowodzenie w łagodzeniu i dostosowywaniu się do zmiany klimatu, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska to pięć z 10 największych zagrożeń – przy czym utrata różnorodności biologicznej jest postrzegana jako jedno z najszybciej pogarszających się globalnych zagrożeń w ciągu następnej dekady. Równocześnie powodowane kryzysami przywództwo i rywalizacja geopolityczna stwarzają ryzyko niepokojów społecznych na niespotykanym dotąd poziomie, ponieważ znikają inwestycje w zdrowie, edukację i rozwój gospodarczy, co jeszcze bardziej osłabia spójność społeczną. W

Nadchodzące lata przyniosą trudne kompromisy dla rządów stojących w obliczu konkurujących ze sobą kwestii dotyczących społeczeństwa, środowiska i bezpieczeństwa. Już teraz krótkoterminowe zagrożenia geoekonomiczne wystawiają na próbę zobowiązania do osiągnięcia emisji zero netto i ujawniły lukę między tym, co jest naukowo konieczne, a politycznie do przyjęcia. Aby ograniczyć skutki ocieplenia się świata, konieczne jest radykalne przyspieszenie wspólnych działań w sprawie kryzysu klimatycznego. Tymczasem względy bezpieczeństwa i rosnące wydatki wojskowe mogą pozostawiać mniej miejsca w budżecie, aby złagodzić skutki przedłużającego się kryzysu związanego z kosztami utrzymania. Bez zmiany trajektorii kraje znajdujące się w trudnej sytuacji mogą znaleźć się w stanie permanentnego kryzysu, w którym nie będą w stanie inwestować w przyszły wzrost, rozwój społeczny i zielone technologie.

Raport wzywa przywódców do zjednoczonego i zdecydowanego działania, równoważąc perspektywy krótko- i długoterminowe. Oprócz pilnych i skoordynowanych działań na rzecz klimatu, raport zaleca wspólne wysiłki między krajami, a także współpracę publiczno-prywatną w celu wzmocnienia stabilności finansowej, zarządzania technologią, rozwoju gospodarczego i inwestycji w badania, naukę, edukację i zdrowie.

„Lista ryzyka krótkoterminowego jest zdominowana przez energię, żywność, zadłużenie i katastrofy. Cierpią ci, którzy już są najbardziej narażeni – a w obliczu wielu kryzysów grupa tych najbardziej narażonych szybko się rozrasta – zarówno w krajach bogatych, jak i biednych. W tej już toksycznej mieszance znanych i pogłębiających się zagrożeń globalnych nowe nieoczekiwane zdarzenie – od nowego konfliktu zbrojnego po nowego wirusa – może stać się niemożliwe do opanowania. Dlatego klimat i rozwój społeczny muszą znajdować się w centrum zainteresowania światowych przywódców, aby zwiększyć odporność na przyszłe wstrząsy” – powiedziała Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego.

O raporcie

Global Risks Report jest głównym filarem działalności Global Risks Initiative Forum, której celem jest promowanie lepszego wspólnego zrozumienia krótko-, średnio- i długoterminowych globalnych zagrożeń, aby umożliwić naukę na temat gotowości na ryzyko i odporności. Tegoroczny raport analizuje również, w jaki sposób obecne i przyszłe ryzyka mogą wchodzić w interakcje, tworząc „polikryzys” – klaster powiązanych globalnych zagrożeń o nakładających się skutkach i nieprzewidywalnych konsekwencjach. Raport bada „Rywalizację o zasoby”, potencjalną grupę wzajemnie powiązanych zagrożeń środowiskowych, geopolitycznych i społeczno-ekonomicznych związanych z podażą i popytem na zasoby naturalne, w tym żywność, wodę i energię.

Pobierz tegoroczny Global Risk Report >>

źródło: mat. pras., tłum. własne