Opublikowano finalną wersję rekomendacji dot. ryzyk związanych z przyrodą. Nowy briefing od CGI pomaga w pracy z rekomendacjami

Grupa Robocza ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych ze Środowiskiem Naturalnym (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -TNFD) opublikowała ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z przyrodą oraz ujawniania informacji na ten temat. Grupa zaprezentowała też pakiet dodatkowych wytycznych, mających pomóc uczestnikom rynku w rozpoczęciu zintegrowanej oceny i raportowania działań związanych z przyrodą. Zalecenia mają na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez firmy i inwestorów, ostatecznie przyczyniając się do zmiany globalnych przepływów finansowych w kierunku wyznaczonym przez cele Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal.

Pobierz rekomendacje TNFD >>

Czytaj briefing od CGI na temat rekomendacji TNFD >>

Inicjatywa Grupy roboczej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z przyrodą (TNFD), realizowana przez 40 członków grupy roboczej, opiera się na wsparciu i aktywnym wkładzie interesariuszy z niemalże 60 krajów. Publikacja 14 rekomendacji TNFD dotyczących ujawniania informacji i wskazówek dotyczących ich wdrażania następuje w krytycznym momencie. Zainteresowanie kwestiami przyrody i bioróżnorodności w biznesie stale rośnie. Decydenci polityczni, organy regulacyjne, właściciele aktywów, zarządzający aktywami i wiodące globalne firmy coraz bardziej koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem związanym z przyrodą i przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności

Opublikowane zalecenia opierają się na ustaleniach grupy roboczej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), są spójne z globalnymi standardami zrównoważonego rozwoju Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) oraz podejściem do istotności wpływu stosowanym przez Global Reporting Initiative (GRI). Zawarto je też w europejskich standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Organizacje korzystające z rekomendacji TNFD mogą wybrać wytyczne dotyczące definicji, z których chciałyby skorzystać. TNFD zaleca jednak, aby organizacje stosowały jako punkt odniesienia definicję istotnych informacji przyjętą przez ISSB w odniesieniu do ryzyka i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem:

Informacja jest istotna, jeżeli można w sposób uzasadniony oczekiwać wpływu jej pominięcia, zniekształcenia lub wymieszania z innymi informacjami na decyzje, podejmowane przez głównych użytkowników ujawnianych informacji na podstawie tych sprawozdań…

Ponadto organizacje mogą zdecydować się na zastosowanie podejścia opartego na istotności wpływu, takiego jak określone w Globalnej Inicjatywie Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) lub unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), temat zrównoważonego rozwoju jest istotny z perspektywy wpływu, jeśli ma rzeczywisty lub potencjalny znaczący wpływ na ludzi lub środowisko, w tym te obszary, które są bezpośrednio związane z własną działalnością, produktami lub usługami, lub poprzez relacje biznesowe.

Dowiedz się więcej >>

Jak rozmawiać o bioróżnorodności w radach nadzorczych? – nowy breifing CGI

Climate Governance Initiative przygotowało briefing, w którym wyjaśnia, co najnowsze zalecenia TNFD oznaczają dla członków_kiń rad nadzorczych oraz rad nadzorczych, a także kluczowe pytania, które należy zadać w sali posiedzeń zarządu, aby upewnić się, że organizacje mogą skorzystać z możliwości wprowadzenia istotnych zmian dla biznesu i przyrody.

ZAPOZNAJ SIĘ Z BRIEFINGIEM >>