Powstało „ESG Book” – nowe cyfrowe źródło informacji o danych ESG

Międzynarodowa grupa instytucji finansowych, inwestorów i przedsiębiorstw ogłosiła 1 grudnia uruchomienie „ESG book”. To nowa cyfrowa baza informacji o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, która ma za zadanie ułatwić dostęp do danych ESG (environmental, social, governance) i podnieść jakość raportowania. W koalicji wspierającej ESG Book jest m.in. Climate Governance Initiative, skupiająca realizowane na całym świecie programy rozwoju kompetencji rad nadzorczych i zarządów w zakresie zmian klimatu, w tym Chapter Zero Poland, koordynowane w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obecnie już ponad 100 bilionów dolarów jest zarządzanych zgodnie z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment, PRI). Wiele spośród największych spółek na świecie zobowiązało się do osiągnięcia zerowych emisji netto. Zrównoważony rozwój w sposób znaczący kształtuje globalne rynki XXI wieku. Dużym wyzwaniem jest jednak spowolnienie kluczowego procesu alokacji kapitału na niskoemisyjną i zrównoważoną działalność gospodarczą. Czynniki, które wpływają na ten negatywny trend, to m.in. brak ujawnień w zakresie ESG oraz ograniczona dostępność i niespójność raportowanych przez biznes danych. W odpowiedzi na te problemy, międzynarodowa koalicja partnerów, skupionych wokół ESG Book, wzywa do nowego skoordynowanego podejścia do danych ESG, w którym informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw będą szeroko dostępne, porównywalne i przejrzyste.

Poznaj ESG book >>

ESG Book to platforma danych wspierana przez szeroką koalicję organizacji, firm i instytucji. Należą do niej: The International Finance Corporation, UN Global Compact, ISAR, Global Reporting Initiative, Bridgewater Associates, Swiss Re, Deutsche Bank, HSBC, HKEX, Glass Lewis, QUICK, Bank Islam, Accenture, Goldbeck, Werte Stiftung, WBCSD, Climate Governance Initiative, Climate Policy Initiative, Climate Bonds Initiative, Responsible Jewellery Council, GeSI oraz Arabesque, które opracowało platformę.

– Uruchomienie ESG Book wyznacza kolejny etap ewolucji zrównoważonego rozwoju. Platforma umożliwia uzyskanie bardziej porównywalnych i wyższej jakości danych ESG. Tym samym realizuje misję uczynienia rynków bardziej zrównoważonymi. Dzięki wykorzystaniu technologii, Arabesque zobowiązuje się do szerokiego udostępniania danych ESG jako dobra publicznego – powiedział Georg Kell, przewodniczący Arabesque.

„ESG Book”, opracowana przez Arabesque, ma sprawić, że ​​dane dotyczące zrównoważonego rozwoju będą bardziej dostępne i porównywalne dla wszystkich interesariuszy. Narzędzie umożliwi firmom przechowywanie własnych danych za pośrednictwem platformy cyfrowej. Zapewni dostęp do informacji z zakresu ESG, niezależnie od standardu ich raportowania. Wpłynie to pozytywnie na ich przejrzystość.

– Cieszymy się, że Arabesque wprowadza ESG Book jako centralne i łatwo dostępne źródło informacji o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw. Baza obejmuje ujawnienia dokonywane przy użyciu Standardów GRI – najpowszechniej stosowanych na świecie standardów ujawniania informacji ESG. Dlatego z przyjemnością potwierdzam, że Arabesque korzysta z naszych standardów w swoim narzędziu – powiedział Eric J. Hespenheide, przewodniczący zarządu GRI.

ESG Book to narzędzie dostępne bez opłat dla wszystkich firm, inwestorów, regulatorów, organizacji branżowych i innych interesariuszy. Platforma opiera się na pięciu zasadach realizujących misję gromadzenia danych ESG jako dobra publicznego:

  1. Firmy są depozytariuszami własnych danych. Korporacje mają kontrolę nad swoimi danymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju dzięki swobodzie w zakresie ich ujawniania i przechowywania w czasie rzeczywistym, nieograniczonej rocznym cyklem sprawozdawczym. Poprawia to zarówno przejrzystość, jak i nadzór rynkowy ze strony inwestorów, banków i partnerów biznesowych, a także zmniejsza liczbę błędów występujących w globalnym ekosystemie danych ESG.
  2.  Przejrzystość wykorzystania danych i bezpośredniego kontaktu zapewnia lepsze raportowanie. Możliwość bezpośredniego kontaktu z interesariuszami wzmocni istotność raportowanych danych. Wiedza o tym, jakie obszary, tematy i wskaźniki są najbardziej poszukiwane i cenne dla inwestorów, ograniczy szum informacyjny i pomoże zidentyfikować istotne luki w raportowaniu danych.
  3. Dostępność i bezstronność. Dane ESG powinny być raportowane przez firmy w sposób jasny i spójny, a także być łatwo dostępne dla wszystkich interesariuszy. Podobnie, platformy danych ESG powinny wspierać równy dostęp dla wszystkich w celu promowania większej przejrzystości oraz dostarczania lepszych i bardziej aktualnych informacji, wspierając globalne przepływy kapitału.
  4. Neutralność. Dane ESG powinny być neutralne w zakresie wykorzystywanych sposobów i ram raportowania, zapewniając równe szanse wszystkim uczestnikom rynku. Platforma ma umożliwić zainteresowanym stronom gromadzenie i raportowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w oparciu o wymogi określone w różnych standardach raportowania jednocześnie. Ma być łatwo adaptowalna i elastyczna, by reagować na szybko zmieniające się rynek i otoczenie regulacyjne.
  5. Zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych. Zgłaszane dane ESG mogą być podawane jednocześnie w wielu standardach raportowania. Na przykład, jeśli firma ujawnia emisje CO2 zgodnie z GRI, inne kwestionariusze sprawozdawcze mogą być wypełnione tymi samymi danymi. Uwolnione w ten sposób zasoby, raportująca firma może wykorzystać na pogłębione analizy podejmowanych działań, gdy zdecyduje się ujawnić.

Czytaj więcej >>

źródło: informacja prasowa