Rola nieruchomości w procesie dekarbonizacji przedsiębiorstw. Podsumowanie spotkania Chapter Zero Poland, realizowanego we współpracy ze Skanska i Colliers.

21 listopada 2023 r. w warszawskim  biurze Skanska odbyło się spotkanie „Rola nieruchomości w procesie dekarbonizacji przedsiębiorstw”. Celem wydarzenia było przedstawienie różnych aspektów transformacji klimatycznej, istotnych z punktu widzenia sektora nieruchomości oraz branży pokrewnych.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Marię Krawczyńską-Kaczmarek, dyrektorkę generalną i członkinię zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Katarzynę Zawodną-Bijoch, prezeskę spółki Skanska Commercial Development Europe, Monikę Rajską-Wolińską, CEO Colliers w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Martę Machus-Burek, wiceprezeskę zarządu Colliers, merytoryczną część spotkania rozpoczęła krótka prelekcja Katarzyny Zawodnej-Bijoch, która wskazała na ogromny wpływ nieruchomości na globalny ślad węglowy – budynki odpowiadają za niemal 40% emisji gazów cieplarnianych na świecie. W ocenie Katarzyny Zawodnej-Bijoch należy podjąć 3 kluczowe działania, by przyspieszyć transformację klimatyczną:

  • uwzględnienie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w wycenach aktywów i portfela
  • dekarbonizacja istniejących nieruchomości
  • tworzenie nowych źródeł wartości i strumieni przychodów dla inwestorów, najemców i społeczności

Prezeska Skanska omówiła także rolę zarządów i rad nadzorczych: od wdrożenia zintegrowanej strategii biznesowej, uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez wyznaczenie celów, mitygację ryzyk i wykorzystanie szans, aż po bezpośrednie zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań. Podkreśliła, że odpowiedzialność w obszarze zrównoważonego rozwoju powinna być taka sama, jak w kwestiach finansowych.

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UNGC w Polsce, zabrał głos, by przedstawić globalną perspektywę na kwestie związane z dekarbonizacją – podkreślił konieczność działań w tym obszarze i wskazał na dysproporcję pomiędzy wydatkami państw na zbrojenia a budżetem przeznaczonym na zapobieganie zmianie klimatu.

Kolejna prezentacja, poprowadzona przez dr inż. Dorotę Bartosz, dyrektorkę techniczną ds. zrównoważonego budownictwa z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, dotyczyła regulacji prawnych, mających bezpośredni związek z nieruchomościami. Prelegentka omówiła główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu legislacyjnego Fit for 55, REPowerEU, fali renowacji, a także projektu dyrektywy EPBD oraz unijnej taksonomii. Przedstawiła mapę drogową budownictwa do roku 2050, uwzględniając role wszystkich interesariuszy – od administracji rządowej i samorządowej, przez deweloperów, inwestorów, instytucje finansowe i architektów, po wykonawców i zarządców. Omówiła także cele związane z redukcją emisji i metodykę szacowania śladu węglowego budynków.

Dr inż. Jerzy Kwiatkowski, prokurent, kierownik działu Analiz Energetycznych i Certyfikacji BREEAM, BREEAM Int. Assessor, BREEAM AP z Narodowej Agencji Poszanowania Energii szczegółowo omówił kwestie związane z efektywnością energetyczną budynków, w kontekście prac nad projektem dyrektywy EPBD. Przedstawił nowe pojęcia, które projektowana dyrektywa ma wprowadzać, takie jak „budynek bezemisyjny”, „budynek o niemal zerowym zużyciu energii”, „budynek o najgorszej charakterystyce energetycznej”, „minimalne normy charakterystyki energetycznej” czy też „paszport renowacji”. Dr Kwiatkowki wskazał też na przyspieszenie zmian w legislacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków, potencjalny wzrost kosztów budowy, modernizacji i eksploatacji budynków oraz zwiększony zakres objęty dyrektywą – proponowane zmiany dotyczą nie tylko zapotrzebowania na energię, ale także emisji gazów cieplarnianych, zastosowania instalacji słonecznych, jakości środowiska wewnętrznego, komfortu czy zrównoważonej mobilności.

Spotkanie zwieńczył panel dyskusyjny, poprowadzony przez dr. Daniela Kiewrę, głównego eksperta do spraw energii i klimatu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony dekarbonizacji nieruchomości na wszystkich etapach łańcucha wartości – od inwestycji po eksploatację. W dyskusji wzięli udział:

  • Katarzyna Zawodna-Bijoch (prezeska zarządu Skanska Commercial Development Europe),
  • Andrzej Gutowski (Director, Leader ESG, Colliers Poland),
  • Emilia Dębowska (Sustainability Director, Panattoni Polska),
  • Anna Duchnowska (dyrektorka zarządzająca ds. zarządzania inwestycjami, Invesco Real Estate)
  • Tomasz Gasiński (Dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte),
  • Jarek Rot (Executive Director, Chief Sustainability Officer, BNP Paribas Bank Polska).