Różnorodność biologiczna jako istotne ryzyko finansowe: co powinni wiedzieć zarządy i rady nadzorcze [PO POLSKU]

Utrata bioróżnorodności na poziomie 100 do 1000 razy większym niż w ciągu ostatnich milionów lat stanowi poważne zagrożenie dla działalności gospodarczej i aktywów finansowych zależnych od jej zasobów. Dlatego tak ważne jest, aby zarządy i rady nadzorcze zrozumiały wszystkie pośrednie, ale bardzo realne, konsekwencje utraty różnorodności biologicznej dla działalności ich organizacji.  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną odsłoną wydawanej kwartalnie publikacji Climate Governance Initiative i Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI), w której tym razem przedstawiono istotne ryzyka i szanse finansowe oraz obowiązki dyrektorów_ek w zakresie staranności związane z utratą różnorodności biologicznej. PUBLIKACJA DOSTĘPNA JEST W JĘZYKU POLSKIM.

Nieuwzględnienie ryzyk i szans związanych z utratą różnorodności biologicznej w ramach nadzoru i ujawniania informacji może stanowić naruszenie obowiązków członków zarządu, ale może również stworzyć możliwości dla przedsiębiorstw, aby stać się częścią przejścia do gospodarki „pozytywnej dla przyrody” (nature-positive).

Osoby nadzorujące i zarządzające spółkami muszą sobie zdawać sprawę jakie ryzyka niesie ze sobą utrata bioróżnorodności dla ich organizacji. Do skutków należą na przykład utrudniony dostęp do kluczowych surowców, ryzyko stałych lub skrajnych strat środowiskowych, moratoria i bojkoty klientów, sankcje handlowe i regulacyjne, spory sądowe, naciski ze strony inwestorów lub przedwczesna utrata zezwoleń.

Jakie informacje znajdują się w publikacji?

  • zależności między różnorodnością biologiczną a firmami
  • znaczenie usług ekosystemowych dla wielu różnych sektorów gospodarki
  • pośredni charakter współzależności między podmiotami gospodarczymi a różnorodnością biologiczną poprzez łańcuchy wartości
  • zmiany w standardach istotności stosowanych przy ocenie ryzyka i szans związanych z bioróżnorodnością
  • uwarunkowania rynkowe, społeczne, regulacyjne i prawne oraz ich wpływ na ocenę ryzyka i szans związanych z różnorodnością biologiczną
  • przykłady niedopełnienia obowiązków przez dyrektorów wynikające z nieuwzględnienia ryzyka i możliwości wynikających z bioróżnorodności
  • informacje na temat ryzyka postępowań sądowych w zakresie bioróżnorodności

Pod koniec materiału autorzy_ki briefingu zebrali również kluczowe pytania, które dyrektorzy_ki powinni zadać w sali posiedzeń rady nadzorczej, aby nawiązać kontakt z zarządem i upewnić się, że wypełnia on swoje obowiązki wobec spółki.

Jest to czwarty z serii materiałów szkoleniowych na temat zmian klimatycznych w odniesieniu do obowiązków zarządu i rad nadzorczych, opracowanych przez Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI) oraz Climate Governance Initiative. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Chapter Zero Poland. Wersja angielska, którą można znaleźć tutaj, pozostaje autorytatywna, a Commonwealth Climate and Law Initiative oraz Climate Governance Initiative nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność tłumaczenia.

Pobierz PRZEWODNIK W JĘZYKU POLSKIM >>

ENGLISH VERSION >>

źródło: inf. własna.