Trwa kampania informacyjno – edukacyjna Chapter Zero Poland

“Liderki i Liderzy dla Klimatu. 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego” to hasło kampanii informacyjno – edukacyjnej Chapter Zero Poland. Jej celem jest zaproszenie osób zasiadających w strukturach nadzorczych i zarządczych spółek do aktywnego udziału w programie. Nadrzędną rolę w kampanii pełni również edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie kryzysu klimatycznego.

Kampania przybliża istotę 8 zasad opracowanych przez World Economic Forum w publikacji “Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Ten bazowy dokument, powołanej przez WEF Climate Governance Initiative, szczególnie ułatwia zrozumienie i poruszanie się wśród ryzyk i szans, jakie zmiany klimatu stwarzają dla biznesu. Opracowane zasady opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, tj. Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany, tj. Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego:

  • Rozliczanie organów nadzorczy i zarządczych
  • Znajomość problematyki
  • Struktura organów nadzorczy i zarządczych
  • Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans
  • Integracja strategiczna i organizacyjna
  • Zachęty
  • Sprawozdawczość i ujawnianie informacji
  • Wymiana poglądów

Dołącz do Chapter Zero Poland >>

Rola biznesu oraz organów nadzorczych i zarządczych przedsiębiorstw w zakresie zwalczania kryzysu klimatycznego powinna być priorytetowa. Konieczność podjęcia tematu szybkiego rozwoju kompetencji osób odpowiedzialnych potwierdzają m.in. wnioski raportu „The Audit Committee Frontier – addressing climate change” Deloitte. Z publikacji wynika, że aż 60 proc. komitetów audytu nie zajmuje się regularnie kwestiami zmian klimatu. Co więcej, rozmowy z członkiniami i członkami rad nadzorczych wyraźnie pokazują kluczową rolę edukacji oraz wymiany doświadczeń w strategicznym podejściu firm do kwestii wyzwań klimatycznych. W oficjalnym stanowisku Climate Governance Initiative podsumowującym szczyt klimatyczny COP26 podkreślono, że liderzy i liderki biznesu realizujący w praktyce ww. 8 zasad pozwolą swoim firmom działać ambitniej, minimalizować ryzyka związane z transformacją i wykorzystywać zupełnie nowe możliwości rynkowe.

Kampania to także przestrzeń do ukazania tego, w jaki sposób liderki i liderzy biznesu w Polsce działają na rzecz transformacji swoich organizacji w kierunku nisko i zero emisyjności. Do zaangażowania w inicjatywę zapraszani są eksperci i ekspertki, których wiedza i wieloletnia praktyka, są niezwykle pomocne w zrozumieniu poszczególnych zasad i przyjrzeniu się im z perspektywy własnego doświadczenia. Dotychczas w materiałach informacyjnych kampanii pojawiły się m.in. Marzena Strzelczak, Irena Pichola, Lucyna Stańczak-Wuczyńska oraz Karina Litvack, jedna z założycieli_ek Climate Governance Initiative.

Wybrane materiały informacyjne kampanii “Liderki i Liderzy dla Klimatu. 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego”:

——————————————————————————————————————

Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini komitetu sterującego Chapter Zero Poland, inauguruje kampanię.

——————————————————————————————————–

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska i
przewodnicząca rady Chapter Zero Poland, mówi o 1️. z zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego:

“Członkowie Rad nadzorczych odpowiadają przed właścicielami za działanie w najlepszym interesie spółki. Oznacza to, między innymi, dbanie o długoterminową stabilność przedsiębiorstwa. Dziś należy przez to rozumieć również odpowiedzialność za dopasowanie planów inwestycyjnych i strategii spółki do zmian klimatu, zarówno poprzez uwzględnianie ryzyk klimatycznych (fizycznych i ryzyka transformacji), jak i poszukiwanie szans na budowanie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie (w obszarze nowych technologii, zmian regulacyjnych, zachowań konsumentów, łańcuchu dostaw itp.). Mówiąc o wyzwaniach związanych z klimatem, mówimy o perspektywie długookresowej, najczęściej przekraczającej kadencję zarządu. Dlatego też odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych w tym obszarze jest szczególnie ważna. Przy czym jest to zarówno odpowiedzialność za podejmowane przez spółkę decyzje, jak też za ich zaniechanie.”

————————————————————————————————

Irena Pichola, partnerka w Deloitte i członkini komitetu sterującego Chapter Zero Poland, mówi o istocie 2️. zasady „Znajomość problematyki”. Przywołuje również korzyści wynikające z dołączenia do programu.

——————————————————————————————-

O Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.
Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa
Partner medialny: Rzeczpospolita

Źródło: informacja własna