Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie już po raz piąty  przeprowadziła badanie dotyczące wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego. Ten kompleksowy projekt pozwolił przyjrzeć się, jak czynniki pozafinansowe – czyli środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym – wpływają na decyzje inwestycyjne.

– Raport „Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne” stanowi kontynuację badań realizowanych przez giełdę od 2012 r. Co dwa lata pytamy profesjonalnych uczestników rynku, takich jak analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni czy zarządzający funduszami inwestycyjnymi o znaczenie danych ESG w ich procesach zarządzających – mówi Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW.

Coraz więcej pytanych inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, środowisko społeczne oraz interesariuszy. W tegorocznym badaniu rekordowa liczba uczestników wskazała, że uwzględnia dane niefinansowe w swoich decyzjach inwestycyjnych. W tym procesie bazują oni na raportach spółek publicznych, ale korzystają także z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami tych podmiotów.

– Tegoroczne wyniki badania potwierdziły trend, który obserwujemy już od kilku lat: po pierwsze 80% ankietowanych jednoznacznie stwierdza, że spółki, które posiadają strategię ESG, są oceniane jako mniej ryzykowne niż spółki, które takiej strategii nie posiadają. Drugi ciekawy wniosek, jaki płynie z naszego badania jest taki, że 40% uczestników badania jednoznacznie stwierdza, że spółki, które uwzględniają kwestię ESG w swoich modelach biznesowych, mogą uzyskać lepsze wyniki finansowe – wspomina Tomasz Wiśniewski. – Ciekawych odpowiedzi dostarczają również kwestie związane z wykorzystaniem danych ESG przez naszych ankietowanych. Otóż dla 80% z nich ważne pozostają informacje prezentowane przez spółki w raportach z dobrych praktyk spółek giełdowych. To jest także istotne w kontekście tego, co giełda zrobiła w ubiegłym roku, doprowadzając do aktualizacji tego dokumentu. Okazuje się, że kwestie, które zostały w tym dokumencie ujęte, szczególnie z obszaru zagadnień ESG, są przez wielu ankietowanych wykorzystywane w prowadzonych przez nich analizach. Także 75% ankietowanych powiedziało, że w procesie swoich analiz przede wszystkim bazuje na raportach publicznych spółek, raportach niefinansowych oczywiście. Wielu z nich korzysta z innych danych, w tym również – co ciekawe – z bezpośrednich kontaktów ze spółkami – dodaje.

Uwagę przykuwa też sukces oferty GPW w zakresie indeksów pozwalających na śledzenie kursów spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie.

– W kontekście naszych wyników, które osiągnęliśmy w tym badaniu, także bardzo ważne jest to, że aż 90% badanych jednoznacznie wskazuje, że zna indeks WIG-ESG a więc indeks, który w szczególności mierzy koniunkturę spółek uznawanych za spółki odpowiedzialne społecznie – podkreśla wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW.

W Polsce i na świecie rośnie liczba funduszy, które inwestują zgodnie z kryteriami ESG. Dopisują również inwestorzy, którzy chętnie lokują w nich pieniądze.

– Uczestnicy badania również zauważają, że coraz ważniejsze są kwestie związane z inwestowaniem zrównoważonym czy odpowiedzialnym społecznie. To także ciekawy nowy trend, który ma już charakter globalny, zgodnie z którym coraz więcej inwestorów decyduje się na lokowanie swojego kapitału w tzw. fundusze tematyczne, w szczególności takie, które zwracają uwagę na kwestię ESG i na tej podstawie dokonują selekcji spółek do indeksów, a takie indeksy są właśnie podstawą do inwestycji w fundusze pasywne. To trend, który ma charakter globalny, ale także już staje się zjawiskiem lokalnym – zauważa Tomasz Wiśniewski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat upowszechnia wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Już w 2002 roku po raz pierwszy na GPW pojawiły się pierwsze regulacje w zakresie ładu korporacyjnego. W ostatni czasie Giełda, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”.

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiła strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW, a w połowie tego roku opublikowała pierwszy raport zgodnie ze standardami GRI.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.