Wynik COP – nadzieje i obawy. Stanowisko CGI wobec paktu klimatycznego z Glasgow

Szczyt COP26 już za nami. Climate Governance Initiative spogląda wstecz na te dwa tygodnie obrad z mieszaniną nadziei i ulgi, ale także z żalem, że nie wykorzystano wszystkich możliwości. CGI ponownie podkreśla, że jej członkowie/nie z  kadry nadzorczej i zarządczej przedsiębiorstw są zdecydowani, by wnieść wkład w sprostanie przyszłym wyzwaniom. Podczas gdy przedstawiciele rządów krajowych starają się dojść do porozumienia, świat biznesu zaczyna działać.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska Climate Governance Initiative, której działania w Polsce realizowane są w ramach Inicjatywy Chapter Zero Poland:

Pakt klimatyczny z Glasgow jest odzwierciedleniem oznak postępu. Cały świat dostrzega już potrzebę pilnego działania na rzecz zażegnania kryzysu klimatycznego, a dosłownie tysiące różnych podmiotów – w tym rządy krajowe współpracujące z przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także samorządy regionalne – wspólnie dążą do wyznaczenia nowych celów. Rozprawiono się z niektórymi najważniejszymi tematami tabu, jak z koniecznością uniezależnienia światowej gospodarki od paliw kopalnych.

Z zadowoleniem przyjmujemy obietnicę zakończenia i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 r., którą poparło 133 przywódców reprezentujących kraje, na których terenie znajduje się 90% światowych lasów. Cieszy nas także wsparcie udzielone przez instytucje finansowe zarządzające aktywami o wartości 8,7 bln USD, które obiecały podjąć natychmiastowe działania. Dostrzegamy jednak wiele poważnych wyzwań i wiemy, że musimy jeszcze ambitniej podchodzić do podejmowanych działań, jeżeli chcemy osiągnąć zakładany poziom wzrostu temperatury o nie więcej niż 1,5°C. Szczyt COP 26 potwierdził, że powinno to pozostać naszym głównym celem, chociaż – ponownie podkreślono to w pakcie klimatycznym z Glasgow – nie możemy być pewni, że uda nam się go osiągnąć.

Przedsiębiorcy muszą stać się liderami w dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Konferencja w Glasgow zakończyła się wezwaniem poszczególnych państw do wyznaczenia sobie jeszcze bardziej ambitnych celów klimatycznych do końca 2022 r., co pozwoliłoby zrealizować zobowiązania podjęte w Paryżu. Dzięki udziałowi zarówno przedstawicieli przemysłu, świata finansów, jak i decydentów politycznych, podczas szczytu udało się jednoznacznie podkreślić wiodącą rolę biznesu i organów nadzorczych i zarządczych przedsiębiorstw. Potrzebne są natychmiastowe krótkoterminowe działania, które pozwolą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do połowy obecnej dekady, dzięki czemu osiągnęlibyśmy neutralność węglową do 2050 r. Jako przedstawiciele organów zarządczych i nadzorczych firm mamy możliwość przyczynienia się do wprowadzenia koniecznych zmian i wyznaczania ambitniejszych celów środowiskowych.

Kadra zarządcza i nadzorcza może działać efektywniej dzięki „Zasadom skutecznego zarządzania klimatem” opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Pomimo pozytywnych dążeń, Climate Govrnance InitiativeI zgadza się także z tymi, którzy wciąż jeszcze odczuwają rozczarowanie i frustrację. Jako przedstawiciele kadry zarządzającej i nadzorczej przedsiębiorstw możemy przyczynić się do osiągnięcia przez całą ludzkość wyznaczonych celów oraz do ambitniejszego przeciwdziałania zmianom klimatu. Liderzy biznesu, którzy będą postępować zgodnie z ośmioma Zasadami skutecznego zarządzania klimatem (Principles for Effective Climate Governance) pozwolą swoim firmom działać ambitniej, minimalizować ryzyko związane z transformacją i wykorzystywać zupełnie nowe możliwości rynkowe. Dzięki przestrzeganiu Zasad, kadry zarządzające i nadzorujące firm mogą lepiej zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, skuteczniej wskazywać zagrożenia i szanse, a także odpowiednio kształtować strategie korporacyjne, zapewniać odpowiednie zachęty, współpracować z kluczowymi decydentami i sporządzać odpowiednie raporty.

CGI to globalna sieć skupiająca krajowe stowarzyszenia przedstawicieli rad nadzorczych oraz kadry zarządczej przedsiębiorstw. Organizacja liczy ponad 100 000 członków na całym świecie. Dążymy do wdrażania lepszych polityk organizacyjnych w zakresie klimatu oraz do usprawnienia procesu transformacji w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto do 2050 roku albo wcześniej.

 

Liderki i Liderzy dla Klimatu

“Liderki i Liderzy dla Klimatu. 8 zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego” to hasło kampanii informacyjno-edukacyjnej Chapter Zero Poland. Jej celem jest m.in. edukacja i zwiększenie świadomości na kwestię kryzysu klimatycznego wśród osób zasiadających w strukturach nadzorczych i zarządczych spółek. Kampania przybliża członkom i członkiniom programu 8 zasad skutecznego zarządzania klimatem opracowanych przez Climate Governance Initiative i World Economic Forum. To narzędzie szczególnie ułatwiające zrozumienie i poruszanie się wśród ryzyk i szans, jakie zmiany klimatu stwarzają dla biznesu. Kampania to także przestrzeń do ukazania tego, w jaki sposób liderki i liderzy biznesu w Polsce działają na rzecz transformacji swoich organizacji w kierunku nisko i zero-emisyjności. Zapraszamy do śledzenia strony Chapter Zero Poland i profilu na LinkedIn, gdzie na bieżąco mogą Państwo znaleźć najnowsze informacje dot. samej kampanii, jak również aktualności poświęcone tematyce klimatu.

O Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Ekspercka organizacja partnerska: UNEP/GRID Warszawa
Partner medialny: Rzeczpospolita

źródło: Climate Governace initiative i informacja własna