Znaczenie zmian klimatu dla rad nadzorczych tematem pierwszego spotkania Chapter Zero Poland

17 września odbyło się pierwsze spotkanie członków i członkiń Chapter Zero Poland. To pierwsze z serii wydarzeń mających na celu podnoszenie kompetencji z zakresu zmian klimatu osób zasiadających w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Przedstawiciele i przedstawicielki rad nadzorczych oraz prezesi i prezeski, którzy zgłosili już swój udział w pracach Chapter Zero Poland, mieli okazję wysłuchać wystąpień ekspertów/ek z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz mierzenia i zarządzania wpływem biznesu na środowisko.

Dowiedz się więcej o Chapter Zero Poland >>

Webinar otworzyła Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Chapter Zero Poland. Następnie Jakub Gontarek, ekspert z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu opowiedział o roli biznesu w przeciwdziałaniu skutkom antropogenicznych zmian klimatu. Lucyna Stańczak – Wuczyńska, przewodnicząca komitetu doradczego Chapter Zero Poland i przewodnicząca rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska, przedstawiła “How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards: Guiding principles and questions” – bazowy dokument Climate Governance Initiative, który zawiera 8 zasad odpowiedzialnego zarządzania dla rad nadzorczych.
Temat mierzenia wpływu organizacji na otoczenie poruszył natomiast Tomasz Gasiński reprezentujący firmę Deloitte, partnera merytorycznego Chapter Zero Poland.

Zbliżają się kolejne spotkania Chapter Zero Poland

W wyniku dyskusji z uczestnikami określono tematy, które powinny zostać poruszone przez w ramach Chapter Zero Poland. Wśród tematów znalazły się m.in. pakiet “Fit for 55” i The Science Based Targets Initiative oraz rola instytucji finansowych w kontekście zmian klimatu.
Zaproponowane podczas spotkania tematy zostaną uwzględnione podczas kolejnych spotkań dla członków i członkiń Chapter Zero Poland. Co ważne, możliwość udziału w spotkaniach mają wyłącznie osoby, które dołączyły już do inicjatywy.
Najbliższe spotkanie dla członków Chapter Zero Poland już 13 października.

Sprawdź, kto może dołączyć >>

O Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.
Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej chapterzero.pl.

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun projektu: BNP Paribas Bank Polska
Partner medialny: Rzeczpospolita

źródło: informacja własna