Fit for 55 – pakiet rozwiązań legislacyjnych na rzecz zmiany proklimatycznej

Pod nazwą Fit for 55 kryje się zestaw przepisów unijnych dotyczących działań na rzecz ochrony klimatu. Liczba 55 to cel odnoszący się do redukcji emisji CO2 o 55% do osiągnięcia przez w UE do roku 2030 (w stosunku do roku 1990). Jest to 13 wniosków ustawodawczych przyjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład to strategia UE mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej oraz zasobooszczędności przy jednoczesnym rozwoju konkurencyjności.

Całość pakietu dotyczy różnych aspektów związanych z celami proklimatycznymi jak: reforma systemu handlu emisjami, normy emisyjne, cło węglowe czy cele związane z odnawialnymi źródłami energii. Opublikowane regulacje mają wspierać transformację gospodarki stawiając ochronę klimatu za kwestię priorytetową zarówno na poziomie krajowym jak i w odniesieniu do przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla w tym poprzez redefiniowanie strategii i sposobów działania zarówno pojedynczych branż jak i całego systemu gospodarczego.

Ze wszystkimi propozycjami można zapoznać się tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541 

Czytaj też tutaj ( w języku polskim) >>