Primer on Climate Change: Directors’ Duties and Disclosure Obligations

Climate Governance Initiative (CGI), we współpracy z Commonwealth Climate and Law Initiative (CCLI) opublikowało trzecie wydanie Primer on Climate Change: Directors’ Duties and Disclosure Obligations (Opracowanie prawne na temat zmian klimatycznych: Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych). Po raz pierwszy w opracowaniu znalazły się szczegółowe informacje na temat sytuacji w Polsce opracowane przez Deloitte Polska, które jest partnerem merytorycznym Chapter Zero Poland.

Publikacja zawiera najnowsze informacje dla osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych dotyczących zakresu ich obowiązków prawnych w obszarze ryzyka i ujawniania informacji klimatycznych. Primer prezentuje obowiązki kadry wyższego szczebla w zależności od obszaru geograficznego i obowiązującego w nim prawa.

Poznaj obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych w polskiej jurysdykcji >>

Opracowanie zawiera przegląd przewidywalnych finansowych i systemowych zagrożeń oraz możliwości w krótko-, średnio- i długoterminowych horyzontach inwestycyjnych. Przedstawia obowiązki osób zasiadających w zarządach w zakresie ochrony klimatu, obowiązujących w wielu jurysdykcjach. 

Wiele sekcji, obejmujących zarówno kontekst globalny, jak i specyfikę poszczególnych krajów, zostało zaktualizowanych w celu uwzględnienia informacji na temat:

  • standardów SR1 i SR2 Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB)
  • Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD)
  • Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z przyrodą.

Pobierz publikację >>

Przeglądaj obowiązki rad nadzorczych w różnych jurysdykcjach >>