Priorytety Rad Nadzorczych na 2022 rok

W oparciu o badania, spostrzeżenia i interakcje z dyrektorami i liderami biznesu, KPMG wyróżniło osiem kwestii, które rady nadzorcze powinny dostrzec i uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu planów na 2022 rok.

  • Zwiększenie zaangażowania rad nadzorczych w opracowywanie strategii i projektowanie wizji przyszłości organizacji.
  • Uwzględnienie czynników ESG, w tym kwestii związanych z ryzykiem klimatycznym i DEI (różnorodnością, inkluzją i równością), w dyskusjach na temat ryzyka i strategii.
  • Otwarcie na dialog z udziałowcami, aktywistami i innymi interesariuszami.
  • Rozwój talentów, zarządzanie kapitałem ludzkim i sukcesja na stanowisku Prezesa Zarządu.
  • Holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa i zapewnienia ochrony danych.
  • Ponowna ocena działań firmy w zakresie zapobiegania kryzysom i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych.
  • Wsparcie w nadawaniu tonu i ścisłe monitorowanie kultury organizacyjnej.
  • Strategiczne podejście do różnorodności i wykorzystania różnych talentów w ramach rad nadzorczych.

Pobierz raport >>