„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w strukturach nadzorczych i zarządczych. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”.

Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w strukturach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”.  to bazowy dokument powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative.  Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady nadzorcze i zarządy w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że rady nadzorcze i zarządy stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

Wynikiem podjętych prac jest osiem zasad. Ich celem jest pobudzenie debaty na temat działań ważnych do podjęcia w obszarze aktywności gospodarczej dla nadania właściwej rangi kwestiom klimatycznym.

Zasada 1 – Rozliczanie rad nadzorczych i zarządów z zagadnień dotyczących klimatu

Odnosi się do odpowiedzialności organów nadzorczych i zarzadczych za długofalową działalność przedsiębiorstwa. Rady nadzorcze i zarządy mają być rozliczane za działania związane z zapewnieniem długoterminowej odporności przedsiębiorstwa w tym za reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym wywołane skutkami zmian klimatu.

Zasada 2 – Znajomość problematyki

Zasada zwraca uwagę na konieczność posiadania przez osoby decyzyjne odpowiedniej wiedzy i kompetencji do tego aby móc prowadzić merytoryczną debatę na temat działań, kierunków, skutków i możliwości wynikających ze zmian klimatu.

Zasada 3 – Struktura organów nadzorczych i zarządczych

Zwraca uwagę na właściwą strukturę organów nadzorczych i zarządczych w kontekście ciał i komitetów dedykowanych kwestiom klimatycznym.

Zasada 4 – Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans

Organy nadzorcze i zarządzcze powinny dopilnować aby dokonywano bieżącej oceny krótko-, średnio- i długoterminowej istotności ryzyka oraz szans związanych z klimatem dla spółki. Ponadto osoby zasiadające w strukturach nadzorczych i zarzadczych powinny zadbać, aby działania i reakcje organizacji w odniesieniu do kwestii klimatycznych były proporcjonalne do istotności tych kwestii dla spółki.”

Zasada 5 – Integracja strategiczna

Zakłada integrowanie kwestii związanych ze zmianami klimatu na poziomie strategii, polityk, procesów, planowania inwestycji i innych procesach decyzyjnych

Zasada 6 – Zachęty

Warto zadbać o system motywacji dla dyrektorów, którzy potraktują kwestie związane ze zmianami klimatu jako kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zachęty mogą być uzależnione od wyników lub wprowadzony może być inny system.

Zasada 7 – Sprawozdawczość i ujawnianie informacji

Zasada odnosi się do kwestii ujawniania i raportowania ryzyka, szans oraz decyzji podejmowanych w obszarze klimatycznym. Dane powinny być przejrzyste i dostępne dla wszystkich interesariuszy. Ujawnienia takie powinny być dokonywane w przedkładanych dokumentach finansowych, takich jak sprawozdania finansowe i raporty roczne, oraz podlegać takim samym zasadom jak sprawozdawczość finansowa.”

Zasada 8 – Wymiana poglądów

Wymiana poglądów i dialog na poziomie branżowym, z decydentami, partnerami ważne są dla ciągłości przepływu informacji oraz bieżącego uzupełniania wiedzy na temat potencjalnych, nowych ryzyk, regulacji, metod oceny itp.

Publikacja do pobrania ze strony World Economic Forum »