Realcja z premiery publikacji „Chairperson’s guide to valuing nature” [VIDEO]

Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative we współpracy z firmą Deloitte opublikowały kolejny z serii przewodników dla rad nadzorczych i zarządów. Tym razem publikacja poświęcona jest wartości przyrody dla biznesu. Autorzy „Chairperson guide to Valuing nature” analizują zagrożenia i możliwości związane z utratą przyrody oraz przedstawiają kluczowe kroki, jakie mogą podjąć prezesi_ki, dyrektorzy_ki niewykonawczy i członkowie_inie zarządów, aby włączyć przyrodę jako podstawę strategii biznesowej.

Przy okazji premiery odbyła się debata ekspertów i ekspertek na temat wartości przyrody dla biznesu z udziałem:

  • Sharon Thorne, Deloitte Global Chair
  • Bernhard Lorentz (moderator), Deloitte Global Consulting Sustainability & Climate Strategy Leader
  • Akanksha Khatri, Head of Nature Action Agenda, World Economic Forum
  • Thomas Thune Andersen, Chair, Ørsted A/S 
  • Michel M. Lies, Chair of Zurich Insurance Group 

Obejrzyj nagranie z debaty >>

O Przewodniku

Przyroda jest podstawą ludzkiej egzystencji. Chociaż przedsiębiorstwa są uzależnione od przyrody we wszystkich swoich działaniach, nie doceniają jej i zaniedbują jako składnika majątku, co prowadzi do podejmowania złych decyzji biznesowych w odniesieniu do świata przyrody. Przedsiębiorstwa stoją w obliczu poważnych zagrożeń wynikających z utraty przyrody, w tym utraty różnorodności biologicznej. Brak działań może skutkować gwałtownym wzrostem cen towarów, utratą miejsc pracy, zwiększeniem wymogów regulacyjnych, niestabilnością polityczną i nieosiągnięciem celów zero netto. Uznając potrzebę docenienia i ochrony przyrody za kluczową dla celów biznesowych, członkowie zarządu mogą pomóc w tworzeniu większej wartości dla wszystkich interesariuszy, wzmacniając jednocześnie fizyczną i handlową odporność swojej organizacji.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim)

Wszystkie przedsiębiorstwa są zależne od przyrody, bezpośrednio lub pośrednio. Około połowa światowego produktu krajowego brutto (PKB) w umiarkowanym lub dużym stopniu zależy od przyrody, bez której utrzymanie drugiej połowy nie byłoby możliwe.

Dla niektórych przedsiębiorstw ten związek z naturą jest oczywisty; na przykład zależność przemysłu rolniczego od zapylania i jakości gleby. Dla innych związek z naturą wydaje się mniej bezpośredni, ale może obejmować wkład w produkcję lub poprzez pracowników zależnych od dostępu do czystego powietrza i wody.

Niniejszy przewodnik ma na celu pomóc przewodniczącym zarządów w prowadzeniu rozmów i zapewnić członkom rady nadzorczej zrozumienie ryzyka i możliwości skutecznego – i odpowiedzialnego – zarządzania firmą w okresie przejściowym.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim)

Jest to piąty dokument z serii „Przewodnik dla rad nadzorczych i zarządów po klimacie”, którego celem jest edukacja członków zarządów i rad oraz wsparcie ich w pełnieniu roli katalizatora we włączaniu zarządzania klimatem do strategii biznesowej zgodnie z Zasadami skutecznego zarządzania klimatem Światowego Forum Ekonomicznego.

Pozostałe z serii przewodników można znaleźć TUTAJ