Ujawnianie informacji o klimacie – przewodnik dla rad nadzorczych i zarządów

Zapewnienie przejrzystego ujawniania ryzyka i możliwości związanych z klimatem, tak aby inwestorzy i inni zewnętrzni interesariusze otrzymywali odpowiednie informacje do podejmowania decyzji, jest integralną częścią roli członków_kiń zarządu oraz rad nadzorczych. Przygotowany przez Climate Governance Initiative briefing zawiera przegląd ewoluującego i wzajemnie powiązanego krajobrazu standardów i ram sprawozdawczości, pomiaru śladu węglowego i wyznaczania celów klimatycznych. Dostępnych jest szereg narzędzi wspierających firmy na wszystkich etapach podróży. To podsumowanie, wraz z interaktywnym narzędziem nawigacyjnym, pomoże zrozumieć i zidentyfikować inicjatywy najbardziej istotne dla osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek.

Kluczowe wnioski dla dyrektorów zarządów

Ważne jest, aby zrozumieć stosowane przez reprezentowaną organizacje narzędzia i standardy, wykorzystywane do pomiaru jej wpływu na klimat, ustalania i monitorowania celów, ciągłego doskonalenia wyników i raportowania interesariuszom. Kluczowe wnioski płynące z przewodnika CGI można podsumować w następujący sposób:

  • Zarząd i rada nadzorcza odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wypełniania wszystkich ustawowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także w promowaniu najlepszych praktyk w zakresie dobrowolnej sprawozdawczości. Organy zarządzające i nadzorujące powinny zapewnić, że istnieją odpowiednie struktury zarządzania w celu realizacji zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto włączając w to wybór odpowiednich narzędzi do ujawniania informacji oraz skuteczny nadzór i wdrażanie w zakresie rozliczania i raportowania emisji dwutlenku węgla. Wymogi dotyczące ujawniania informacji i sprawozdawczości dla danej spółki będą zależeć od jurysdykcji, w której prowadzi ona działalność, a poniżej przedstawiono zarys obowiązkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji.
  • Zarząd powinien być przekonany, że spółka czyni postępy w realizacji swoich celów klimatycznych, szczególnie w porównaniu z innymi spółkami. Jest to coś, co inwestorzy wezmą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji – World Benchmarking Alliance ocenia wyniki przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w kluczowych sektorach przemysłu.
  • Bycie dobrze poinformowanym o przyszłych trendach jest ważne dla planowania strategicznego i podejmowania decyzji w zarządzie. Globalna harmonizacja standardów zrównoważonego rozwoju już trwa, a Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowała już swoje dwa inauguracyjne standardy w czerwcu 2023 roku. W przyszłości będzie rosło zapotrzebowanie na znormalizowane, wysokiej jakości plany transformacji, które pokażą, w jaki sposób firmy osiągną cele zerowe netto.

CZYTAJ BRIEFING [w języku angielskim]>>

Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat klimatu, a jesteś osobą zasiadającą w radzie nadzorczej lub zarządzie – dołącz do grona członkiń i członków programu Chapter Zero Poland chapterzero.pl/dolacz