Zarządzanie w zakresie klimatu

Dlaczego to ma znaczenie dla NED?

 • Mocne zakorzenienie zagadnień związanych z klimatem w solidnym ładzie korporacyjnym to kluczowy czynnik umożliwiający prawidłowe zarządzanie ryzykami i szansami związanymi z klimatem. Niezapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem klimatycznym może doprowadzić do niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu.
 • Organy nadzoru na całym świecie wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa z sektorów wysokoemisyjnych.
 • Przestrzeganie wytycznych w zakresie zarządzania przedstawionych w tym rozdziale umożliwi znaczące zwiększenie sprawności operacyjnej, a jednocześnie wzmocnienie procesów zapewniania zgodności z prawem i podejmowania decyzji.

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Prawidłowe zarządzanie w zakresie klimatu

Czy w przedsiębiorstwie funkcjonują następujące mechanizmy?

 • Zarząd jest świadom obowiązujących spółkę regulacji odnoszących się do ładu korporacyjnego, analizy due diligence i zarządzania w zakresie klimatu.
 • Członkowie zarządu wiedzą o korzyściach finansowych i operacyjnych związanych z włączeniem zmian klimatycznych do ram zarządzania.
 • Zarząd posiada wystarczającą wiedzę, aby podejmować świadome decyzje w zakresie ryzyk i szans związanych z klimatem, w tym decyzje dotyczące opracowywania ekologicznych produktów i usług.
 • Zarząd nadzoruje strategię ESG/CSR przedsiębiorstwa, która obejmuje cele związane z klimatem. Strategia podlega ocenie co najmniej raz w roku.
 • Struktura zarządu i komitetów zapewnia regularne informowanie zarządu o zmianach w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka, w tym ryzyka związanego z klimatem w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa (w obu kierunkach tego łańcucha).
 • Zarząd określił swój apetyt na ryzyko w krótkim, średnim i długim okresie na podstawie struktury portfela i trwałości aktywów.
 • Wprowadzono zachęty finansowe dla zarządu i kierownictwa wykonawczego, aby uwzględniali oni cele długoterminowe, w tym cele związane z klimatem.
 • Istnieje mechanizm służący do regularnego angażowania interesariuszy w sprawy dotyczące ESG, w tym problematykę związaną z klimatem.

Zarządzanie w zakresie klimatu stanowi czynnik warunkujący skuteczne rozwiązywanie kwestii związanych z klimatem poprzez kaskadowanie oraz wspieranie pracy dyrekcji najwyższego szczebla na późniejszych etapach integrowania problematyki zmian klimatycznych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Mandat przyznany przez zarząd pomaga podkreślić wagę problematyki klimatu, zapewniając rzetelne i spójne włączenie tej tematyki do podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Zarząd powinien dbać o to, aby problematyka klimatu była ugruntowana w jego strukturze i komitetach, jego skład był na tyle różnorodny, by móc skutecznie rozwiązywać problemy związane z klimatem, a także aby członkowie zarządu i kierownictwa przedsiębiorstwa mieli wystarczający dostęp do wiedzy, a w przedsiębiorstwie funkcjonowały zachęty dla członków zarządu i kierownictwa wykonawczego skłaniające ich do przyjmowania długoterminowej perspektywy.

Wprowadzenie zarządzania w zakresie klimatu często bywa trudne dla zarządu, dla którego zmiany klimatyczne konkurują z wieloma innymi pojawiającymi się zagrożeniami, i który odczuwa presję na dostarczanie rezultatów wyłącznie w krótkim okresie czasu. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku spółek giełdowych, które odczuwają presję ze strony akcjonariuszy, aby co kwartał realizować zadowalające wyniki finansowe. Problem ten został jednak dostrzeżony przez czołowe organy wydające wytyczne, które przystąpiły do sporządzania praktycznych wytycznych dla zarządów dotyczących skutecznego zarządzania w zakresie klimatu.