Zasada 1 Rozliczanie organów nadzorczych i zarządczych z zagadnień dotyczących klimatu

Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w biznesie oznacza przeformułowanie dotychczasowych procesów i skierowanie ich na tory niskoemisyjności. Oznacza to konkretną odpowiedzialność osób decyzyjnych oraz nadzorujących działania przedsiębiorstwa. Pierwsza z zasad skutecznego nadzoru korporacyjnego, opublikowana przez Climate Governance Initiative, odnosi się do odpowiedzialności organów nadzorczych i zarządczych przed udziałowcami i akcjonariuszami za długofalową „odporność” przedsiębiorstwa w obliczu zmian otoczenia biznesowego wywołanych zmianami klimatu. Biorąc pod uwagę potencjalne zmiany w przepływach środków oraz konsekwencje finansowe związane ze zmianą sposobu inwestowania, nadzór korporacyjny to jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności. Osoby nadzorujące i zarządzające powinny mieć świadomość, że będą rozliczane za kondycję organizacji i rozważyć wdrożenie narzędzi pozwalających na skuteczne monitorowanie i prognozowanie działań.

Już teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmiany klimatu znajdują odzwierciedlenie w analizie ryzyka i szans oraz na ile te kwestie brane są pod uwagę w podejmowaniu decyzji, również tych długofalowych.

Bez wątpienia ważne jest, na ile ryzyka i szanse są brane pod uwagę w planowaniu obowiązków osób zasiadających w strukturach nadzorczych i zarządczych, oraz w jaki sposób dokonywana jest ocena ich wyników pracy.

Dla wielu organizacji przystosowanie się do nowych warunków to proces żmudny. Wymaga on nowego spojrzenia nie tylko na sposób funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, ale również sposobu zarządzania i podejmowania decyzji.

W zasadzie nr 1 zwraca się uwagę na elementy, które warto przemyśleć w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, pozyskiwania informacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy w działalności strategicznej i operacyjnej. Podkreślona jest także wartość niezależnych kontroli wyników, w tym uwzględniających kwestie klimatyczne.

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się organy nadzorcze i zarządcze w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że organy nadzorcze i zarządcze stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne