Zasada 3 Struktura organów nadzorczych i zarządczych spółek

Zasada trzecia wiąże się z zasadą drugą, która odnosiła się do kompetencji i znajomości problematyki dot. zmian klimatu wśród osób zasiadających w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zwraca szczególną uwagę na strukturę ww. ciał i działające w ramach niej komitety. Każda organizacja niezależnie od struktury organów spółki, powinna wypracować podejście do kwestii zmian klimatu poprzez zadbanie o odpowiednią przestrzeń na podjęcie tych zagadnień.

Organy spółki powinny poświęcić należytą uwagę omawianej problematyce jako czynnikowi generującemu ryzyko finansowe, ale i szanse. Oznacza to nie tylko obecność np. osobnego komitetu, jednostki lub funkcji, ale również konieczność wypracowania kanałów komunikacji i bieżącego przepływu informacji z członkami kierownictwa wykonawczego. W konsekwencji zapewnić ma to odpowiedni sposób uwzględniania kwestii związanych z klimatem w pracach organów spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Karina Litvack, Chairman of the Climate Governance Initiative, na temat złożoności zasady „Struktura organów nadzorczych i zarządczych”.

 

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się organy spółki w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że stoją one przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne