Zasada 5 Integracja strategiczna i organizacyjna

Organy nadzorcze i zarządcze powinny zadbać o to, aby kwestie związane z klimatem były uwzględniane na poziomie strategicznym w planowaniu inwestycji i procesach decyzyjnych oraz stanowiły kluczowy element zarządzania ryzykiem oraz szansami w całej organizacji.

Zrozumienie znaczenia ryzyka i szans dla spółki przekładać powinno się na strategiczne podejście do kwestii związanych z klimatem – powinny być więc uwzględniane w całej strategii organizacyjnej. Organy zarządcze i nadzorcze powinny natomiast reagować na zidentyfikowane ryzyka oraz szanse, wprowadzając zmiany i dostosowując do nich strategię.

Warto podkreślić, że sposób podejmowania decyzji krótkoterminowych ma swoje długoterminowe konsekwencje dla odporności organizacji, jak np. konsekwencje dotyczące projektów inwestycyjnych. W przypadku decyzji długoterminowych o długofalowych skutkach, brak uwzględniania kwestii klimatycznych może doprowadzić do tego, że istotne ryzyka związane z klimatem nie będą w należyty sposób zarządzane. Decyzje o długofalowych skutkach mogą znacząco wpływać na krajobraz biznesowy. W związku z tym, należy w sposób strategiczny zintegrować decyzje biznesowe z wynikami analizy ryzyka i szans oraz możliwymi scenariuszami. Wyniki analizy powinny znaleźć odzwierciedlenie w planowaniu strategicznym. Celem takich operacji jest zapewnienie, że decyzje strategiczne nie będą miały negatywnego wpływu na odporność organizacji w żadnym ze scenariuszy klimatycznych.

Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań pomocniczych:

1. Czy Państwa strategia korporacyjna obejmuje holistyczną strategię klimatyczną opartą na analizie scenariuszy, w zakres której wchodzi minimalizacja ryzyka związanego z klimatem, zapewnienie ciągłości działalności i wykorzystanie szans?

2. Czy kwestie związane z klimatem są uwzględniane w planowaniu strategicznym, modelach biznesowych, planowaniu finansowym i innych procesach decyzyjnych?

3. Czy kwestie klimatyczne włączono w „trzy linie obrony” i ramy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa?
Trzy linie obrony to zgodnie z wytycznymi Instytutu Audytorów Wewnętrznych( The Institute of Internal Auditors) sposób opisu pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. W pierwszej linii znajdują się komórki, które odpowiadają za podejmowane ryzyko i zarządzają nim. W drugiej linii obrony są komórki nadzorujące podejmowane ryzyko lub zarządzają ryzykiem i zgodnością z przepisami. Trzecia linia obrony zapewnia niezależną kontrolę, np. audyt wewnętrzny.

4. W jaki sposób zapewnia się, że ryzyko i szanse związane z klimatem są określane, ograniczane, zarządzane i monitorowane w całej spółce?

5. Czy organy nadzorcze i zarządcze mają pewność, że przeznaczono wystarczające zasoby (np. kadrowe, techniczne), aby określić, ograniczać i monitorować istotne rodzaje ryzyka związane z klimatem oraz zarządzać nimi?

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organachh nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady nadzorcze i zarządy w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że organy nadzorcze i zarządcze stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne na podstawie „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”