Zasada 6 Zachęty

Zasada 6 związana jest z systemem zachęt, jakie warto rozważyć wobec organów zarządczych oraz nadzorczych, aby kwestie związane ze zmianami klimatu były traktowane w sposób priorytetowy z myślą o długofalowym dobrobycie przedsiębiorstwa.

W stosownych przypadkach, cele i wskaźniki związane z klimatem mogą zostać włączone do systemów motywacyjnych kadry kierowniczej. Oferowany system zachęt powinien zostać należycie przemyślany, aby podjęte decyzje sprawdziły się zarówno w perspektywie krótko- i długoterminowej, tzn. nie spowodowały negatywnych konsekwencji dla wartości przedsiębiorstwa. Założeniem stojącym u podstaw zasady 6. jest chęć wypracowania zachęt, które pozwolą na osiąganie celów biznesowych z uwzględnieniem celów klimatycznych. Ma to służyć utrzymaniu długoterminowej kondycji odporności organizacji.

W tym celu warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań pomocniczych:

  1. Czy system motywacyjny dla kierownictwa firmy został tak zaprojektowany, aby promować i nagradzać tworzenie trwałej wartości?
  2. Czy cele i/lub zadania związane z klimatem włączono do systemu motywowania kierownictwa? Jeżeli tak, w jaki sposób te cele i/lub zadania wiążą się z innymi zachętami dla kierownictwa? Czy występują niespójności lub sprzeczności w stosunku do pozostałych zachęt? Należy również sprawdzić, czy nie istnieje potencjalny konflikt interesów, jeśli zachęty zależne od wyników związanych z klimatem dotyczą organów nadzorczych.

Włączenie celów i wskaźników związanych z klimatem czy szerzej ESG do systemów motywacyjnych dla kadry zarządzającej powinno być adekwatne do warunków, w jakich działają organizacje. Należy wziąć pod uwagę różnice między spółkami, w tym istotność zmian klimatycznych dla każdej z nich. Wdrożone cele i wskaźniki powinny być odpowiednio dobrane i monitorowane dla oceny ich przydatności.

Ustalając cele i wskaźniki warto wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

  • Jakie klimatyczne kluczowe wskaźniki efektywności, cele, zadania lub wyniki są uwzględnianie w systemach motywacyjnych kadry kierowniczej?
  • Jakie są korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tych wskaźników, celów, zadań oraz wyników?
  • W jaki sposób ocenia się przydatność (ex ante) i mierzy skuteczność (ex post) zachęt opartych na wynikach związanych z kwestiami klimatu?

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady nadzorcze i zarządy w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że organy nadzorcze i zarządcze stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne na podstawie „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”