Stanowisko Climate Governance Initiative na COP26

Każdy członek kadry zarządczej i nadzorczej może działać na rzecz wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny. Zaangażowanie zarządów oraz rad nadzorczych i skuteczne przywództwo są kluczowymi czynnikami pomyślnego przechodzenia przedsiębiorstw na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Climate Sentiment Index

Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego

Zarządzanie w zakresie klimatu

Zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za długofalową opiekę nad przedsiębiorstwem i w związku z tym ma obowiązek ustanowić mechanizmy zarządcze zapewniające uwzględnienie w wystarczającym stopniu zagadnień związanych ze zmianami klimatu na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od dyrekcji najwyższego szczebla po szeregowych pracowników.

Szanse związane z klimatem

Działania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i dostosowywania się do nich, a także związane z nimi zmiany rynkowe i technologiczne, zapewniają jednocześnie ogromne możliwości biznesowe.

Regulacje i polityki

Zasady ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, Europejski Zielony Ład, Prawo o klimacie, plany redukcji emisji i raportowanie kwestii klimatycznych i inne regulacje światowe i europejskie to podstawowa wiedza, którą powinni dysponować członkowie i członkinie Rad Nadzorczych.

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na przedsiębiorstwa?

Pewne jest to, że zmiana klimatu wpłynie w mniejszym lub większym stopniu na każde przedsiębiorstwo. Do strat mogą doprowadzić bezpośrednio ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, susze, czy powodzie, a pośrednio – zwiększone ryzyko niewykonania zobowiązań ze względu na zakłócenia gospodarki i życia społecznego, ryzyko sporów prawnych, zmniejszenie rentowności i spowolnienie wzrostu gospodarczego – nawet w przypadku inwestycji pozwalających uniknąć fizycznych strat. Ryzyko klimatyczne ciąży na wszystkich sektorach gospodarki, choć jego poziom i rodzaj narażenia są uzależnione od położenia geograficznego, sektora, branży i portfela aktywów i/lub portfela kredytowego przedsiębiorstwa.

Dlaczego wiedza o zmianach klimatycznych jest ważna dla członków Rad Nadzorczych

Rolą członka Rady Nadzorczej / dyrektora niewykonawczego („NED”) jest zapewnianie nadzoru, wytyczanie strategicznych kierunków oraz rozliczanie zarządów / dyrektorów wykonawczych z celu, jakim jest poprawa działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. NED mogą w związku z tym wnieść ogromny wkład, wprowadzając zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych na forum zarządu i dbając o to, aby problematyka klimatu była uwzględniana w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ryzykiem, decyzjach strategicznych, a także przy alokacji zasobów. W tym celu NED musi mieć wiedzę o złożoności tych problemów, ich potencjalnych skutkach dla przedsiębiorstwa oraz możliwościach podjęcia skutecznych działań.