Rusza Chapter Zero Poland. Edukacja klimatyczna dla zarządów i rad nadzorczych

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja upowszechniająca standardy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce, dołącza do globalnego projektu Climate Governance Initiative, prowadzonego przez Centre for Climate Engagement, Hughes Hall, na Uniwersytecie w Cambridge we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym. Zaangażowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło uruchomienie Chapter Zero Poland, programu rozwoju kompetencji rad nadzorczych spółek w zakresie wyzwań klimatycznych. Partnerem merytorycznym programu jest firma Deloitte Polska.

Dołącz do programu >>

W ramach Climate Governance Initiative powołano do tej pory 13 oddziałów krajowych i regionalnych inicjatywy, która ma promować przyjęcie zasad skutecznego zarządzania klimatem (ang. Principles for Effective Climate Governance, więcej >>), opublikowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Celem działania CGI jest umożliwienie osobom zasiadającym w radach nadzorczych:

  • zwiększenia świadomości w zakresie zmian klimatu oraz zrozumienia zagrożeń i szans, jakie kryzys klimatyczny stwarza dla długoterminowej odporności i sukcesu biznesowego ich firm;
  • rozwijania kompetencji potrzebnych do odgrywania aktywnej roli w kierowaniu skuteczną strategią dotyczącą zmian klimatu, zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego;
  • uwzględniania kwestii klimatycznych w procesach decyzyjnych;
  • wyznaczania jasnych, przejrzystych celów, które pozwolą ich firmom osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. lub wcześniej, ze średnioterminowymi i krótkoterminowymi celami, które zapewnią niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań.

– Ideą stojąca za Climate Governance Initiative jest wsparcie i przyspieszenie koniecznych aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Trudno w tym procesie przecenić rolę biznesu, choć oczywiście konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich sektorów. Już dziś obserwujemy coraz ambitniejsze cele redukcyjne podejmowane przez firmy, będące elementem ich polityk transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Za tym decyzjami stoją także liderzy biznesu, świadomi konieczności podjęcia pilnych działań w dziedzinie klimatu, w tym zarządzania ryzykami klimatycznymi. Biznes w Polsce potrzebuje dziś świadomych ambasadorów transformacji na rzecz klimatu, a Chapter Zero, polska odsłona Climate Governance Initiative, daje im przestrzeń do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które odpowiada za realizację zasad Climate Governance Initiative w Polsce.

– Kryzys klimatyczny jest faktem, a jego wpływ na działalność firm będzie coraz większy. Uwzględnienie kwestii klimatycznych w strategiach przedsiębiorstw staje się priorytetem i potrzebą chwili. Dołączenie polskiego rynku do Climate Governance Initiative poprzez działalność Chapter Zero Poland, to przełomowy krok pozwalający polskim liderom biznesowym, szczególnie członkom rad nadzorczych aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez firmy z całego świata na rzecz uwzględniania kwestii klimatycznych w procesach decyzyjnych – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte Polska.

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Więcej na temat programu można przeczytać na uruchomionej właśnie stronie internetowej chapterzero.pl.

Organem wiodącym i decyzyjnym Chapter Zero Poland będzie Komitet Sterujący, w skład którego obecnie wchodzą następujące osoby:

  • Dominika Bettman – członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska,
  • Irena Pichola – Partner w Deloitte Polska,
  • Marzena Strzelczak – Prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

– Pandemia COVID-19 przyniosła, oprócz zagrożenia dla globalnego zdrowia i ekonomii, jeszcze jedno poważne ryzyko – zepchnięcia działań na rzecz ochrony środowiska z listy absolutnych priorytetów. Tymczasem tak poważne zakłócenie oznacza czerwony alarm sygnalizujący potrzebę pilnego podejmowania aktywności proklimatycznych – przez społeczeństwa, rządy, organizacje NGO oraz biznes. Dziś szczególnie ważna jest mobilizacja i jednoczenie silnych partnerów kierujących się nadrzędną wartością, jaką jest zrównoważony rozwój – mówi Dominika Bettman, CEO Siemens Polska.

Przy Chapter Zero Poland działał będzie również Komitet Doradczy. Składał się będzie z członkiń i członków rad nadzorczych oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz ekspertów związanych z tematem. Ma stanowić ciało doradcze dla Komitetu Sterującego i wskazywać możliwe kierunki rozwoju programu.

– Jestem zaszczycona mogąc dołączyć do Chapter Zero Poland, inicjatywy, której celem jest zbudowanie społeczności dyrektorów Rad Nadzorczych, którzy będą liderami dialogu na temat zmian klimatycznych. Decyzje biznesowe spółek mogą zarówno spowolnić jak i przyspieszyć zmiany klimatyczne. To będzie powodować zwiększone ryzyko lub też kreować nowe możliwości. Dyrektorzy w Radach Nadzorczych (działający zgodnie z Zasadami Skutecznego Zarzadzania Klimatem) mogą mieć kluczowy wpływ na kierunek działania spółek w kwestiach związanych z klimatem. To jest obowiązek dyrektorów Rad Nadzorczych, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich długoterminową perspektywę. Myślę, że w Polsce jest wiele do zrobienia w tej kwestii i uda nam się przyciągnąć dużą grupę dyrektorów, chcących podjąć się tego ważnego zadania – mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Deputy Chairman, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.

***

Organizator w Polsce: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner merytoryczny: Deloitte

Partner medialny: Rzeczpospolita