Climate Governance Initiative apeluje o postawienie transformacji klimatycznej w centrum strategii korporacyjnej

Kryzys klimatyczny wymaga od rad nadzorczych i zarządów postawienia transformacji klimatycznej w samym centrum strategii korporacyjnych. Climate Governance Initiative, reprezentowane w Polsce przez Chapter Zero Poland, publikuje stanowisko na COP26.

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ STANOWISKA >>

W Glasgow rozpoczyna się globalna konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 26). Z tej okazji międzynarodowa inicjatywa Climate Governance Initiative (CGI), której działania w Polsce realizuje Chapter Zero Poland, apeluje do rad nadzorczych i zarządów przedsiębiorstw na całym świecie, aby postawiły transformację klimatyczną w samym centrum strategii korporacyjnej i procesów decyzyjnych. W opublikowanym dziś stanowisku CGI zwraca uwagę, że zmiany klimatyczne stanowią „największe zagrożenie dla globalnej stabilności systemów finansowych”. Wzywa rady nadzorcze i zarządy do szybkiego rozwoju kompetencji umożliwiających skuteczne stawienie czoła kryzysowi klimatycznemu.

Utworzona w 2019 roku we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym sieć Climate Governance Initiative skupia ponad 100 000 członków organów nadzorczych i zarządczych przedsiębiorstw funkcjonujących na największych światowych rynkach.  Poprzez zarządy i rady nadzorcze, w których zasiadają, osoby te mogą oddziaływać na kapitał o wartości bilionów dolarów oraz emisje generowane przez tysiące firm.

Te dane potwierdzają, że opracowywanie strategii klimatycznej staje się pilnym priorytetem dla tysięcy firm na poziomie globalnym. Każdy członek i członkini inicjatywy ma wpływ na wsparcie i przyspieszenie zeroemisyjnej transformacji w swoich organizacjach i poza nimi poprzez dzielenie się dobrymi praktykami i edukację opartą na praktycznych rozwiązaniach i narzędziach. Liczę, że podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego COP26 głos Climate Governance Initiative będzie słyszalny, wspierając zaangażowanie biznesu w kierunku neutralności klimatycznej i zrównoważonej przyszłości planety, i społeczeństw. Zaangażowanie liderek i liderów biznesu jest niezbędne dla efektywnej współpracy i realizacji konkretnych działań dla ochrony klimatu – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland.

W wydanym oświadczeniu CGI wskazuje, że skutki kryzysu klimatycznego „będą odczuwalne przez wszystkie przedsiębiorstwa i stanowią poważne zagrożenie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, wymuszając na radach nadzorczych i zarządach postawienie kwestii klimatycznych w centrum strategii korporacyjnej, systemu zarządzania ryzykiem i procesów ujawniania informacji”.

CGI wzywa kadrę nadzorczą i zarządczą, aby „ta działała na rzecz wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny, podkreślając jej kluczową rolę w procesie transformacji w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto.

Cieszymy się, że coraz więcej członków organów nadzorczych i zarządczych w przedsiębiorstwach na całym świecie ma świadomość, jak poważnym wyzwaniem jest kryzys klimatyczny, i zobowiązuje się do podjęcia roli przywódczej w zarządzaniu klimatem w swoich podmiotach. Reprezentujemy ważną nową falę liderów w dziedzinie ochrony klimatu. Mamy znaczną siłę oddziaływania i jesteśmy gotowi do podejmowania środków przyspieszających niezbędne zmiany, aby jeszcze za naszego życia stworzyć gospodarkę o zerowej emisji netto – stwierdza Karina Litvack, prezeska Climate Governance Initiative.

W swoim oświadczeniu Climate Governance Initiative podkreśla, że „nadszedł krytyczny moment dla rad nadzorczych i zarządów, aby zaangażować się w ochronę przed skutkami zmian klimatycznych oraz wyznaczyć kierunek długofalowych planów na przyszłość. Niezbędne jest, aby strategia biznesowa spełniała wymogi zeroemisyjnej przyszłości, a kierownictwo dysponowało odpowiednimi umiejętnościami do jej realizacji”. Climate Governance Initiative przez sieć lokalnych inicjatywy, umożliwia członkiniom i członkom rad nadzorczych i zarządów zdobycie kompetencji niezbędnych do wspierania przedsiębiorstw w przyspieszaniu transformacji w kierunku zerowej emisji netto. Wsparcie to bazuje na ośmiu zasadach skutecznego zarządzania klimatem opublikowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Lokalne sieci skupiające członków kadry nadzorczej i zarządczej, które tworzą Climate Governance Initiative (w Polsce jest to Chapter Zero Poland) – koncentrują się na „budowaniu społeczności złożonej z członkiń i członków organów nadzorczych i zarządczych przedsiębiorstw o wysokiej świadomości klimatycznej, którzy angażują się w rozwijanie umiejętności, procesów i wiedzy niezbędnych do wypełniania swoich obowiązków powierniczych w długofalowej pracy na rzecz organizacji”.

Systematycznie zapraszamy osoby zasiadające w organach nadzorczych i zarządczych do Chapter Zero Poland, którego organizatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu a opiekunem merytorycznym Deloitte Polska. To platforma rozwoju kompetencji liderek i liderów biznesu, którzy nie chcą czekać z założonymi rękoma na pogłębiający się kryzys klimatyczny i poszukują różnorodnych narzędzi i pomysłów, które pomogą go przezwyciężyć – dodaje Marzena Strzelczak.

źródło: Climate Governance Initiative