COP27: Kluczowe wnioski dla rad nadzorczych (po polsku)

Eksperci Climate Governance Initiative przygotowali zestaw najważniejszych – z perspektywy członków i członkiń rad nadzorczych – wyników tegorocznej Konferencji Stron ONZ w Egipcie (COP27). Zebrane wnioski i decyzje mogą pomóc w rozmowach, które rady i zarządy powinny odbyć w nawiązaniu do konferencji, aby pobudzać działania na rzecz klimatu i budować odporność organizacji. W briefingu online, dostępnym już w języku polskim, odbiorcy znajdą podsumowanie tematów, które warto i powinno się poruszać w rozmowach z innymi członkami_niami rady i zarządami, a także ogólny skrót wyników konferencji.

Kontekst COP27 i najważniejsze ambicje 

W dniu 20 listopada 2022 r. zakończył się w Sharm El Sheikh w Egipcie światowy szczyt klimatyczny COP27. Liderzy państw oraz organizacji sektora publicznego i prywatnego z całego świata spotkali się, żeby przyjąć ambitniejsze zobowiązanie do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1.5oC, które przewidziano w porozumieniu paryskim.

Szczyt COP27 skupiał się na kwestii realizacji, czyli na przejściu od wyznaczania celów do skutecznych działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Między innymi z racji tego, że szczyt odbywał się w Afryce, jednym z najważniejszych punktów było wypracowanie porozumienia w sprawie wspierania gospodarek wschodzących w procesie transformacji pozwalającej osiągnąć zerowe emisje netto (którą nazwano „sprawiedliwą”) oraz pomocy państwom już doświadczającym niszczących skutków zmian klimatycznych, lecz posiadającym niewielkie środki na przeciwdziałanie tym skutkom (które nazwano „stratami i szkodami”).

Pełna realizacja obecnych zobowiązań przez rządy krajowe pozwoli światu ograniczyć ocieplenie do 2.5 oC do końca stulecia. Ważną rolę w realizacji celu 1.5 oC mają zatem do odegrania przedsiębiorstwa. To na nich spocznie bowiem odpowiedzialność za realizację zwiększonych ambicji, a rady dyrektorów będą siłą napędową tej zmiany.

Na szczycie COP27 doszło do kilku przełomów. Jednym z nich są partnerstwa energetyczne na rzecz sprawiedliwej transformacji (Just Transition Energy Partnerships – JETPs), kolejnym umowa o finansowaniu strat i szkód narażonych krajów. Szczyt nie uniknął jednak krytyki za brak postępów na poziomie krajowym w zakresie utrzymania ocieplenia w granicach 1.5oC do 2050 r. i myślenie o tym w kategoriach ograniczenia, a nie celu. Przedstawiciele sektora prywatnego, w tym koalicji We Mean Business i koalicji 602 inwestorów zarządzających aktywami o wartości 42 bilionów USD wezwali rządy do wzmożenia działań klimatycznych, przyjmując apel globalnych inwestorów do rządów w sprawie zmian klimatu z 2022 r. (2022 Global Investor Statement to Governments on Climate Change)

Znaczenie przedsiębiorstw dla realizacji i stymulowania działań na rzecz klimatu, we wszystkich obszarach działalności i branżach, nigdy nie było tak doniosłe, o czym świadczy aktywny udział biznesu w COP27. Rola rad dyrektorów w kierowaniu działaniami menadżerów wykonawczych na rzecz transformacji ku neutralności klimatycznej i przeprowadzeniu przedsiębiorstwa przez tę transformację będzie miała kapitalne znaczenie dla ograniczenia wzrostu do 1.5oC.

Najważniejsze wyniki obrad i wnioski płynące z COP27 dla członków rad dyrektorów

  1. Organy regulacyjne dokładają starań na rzecz określenia i ujednolicenia standardów sprawozdawczości klimatycznej w celu zapewnienia jej przejrzystości i przeciwdziałania efektowi greenwashingu.
  2. Uczestnicy COP27 poświęcili sporo uwagi działaniom na rzecz realizacji celów klimatycznych i opracowywaniu wiarygodnych planów działania.
  3. Coraz więcej organizacji ma trudności z przestrzeganiem wymogów prawnych w związku z brakiem wiarygodnych ścieżek i planów pomocnych w realizacji celów w zakresie neutralności klimatycznej.
  4. Podczas dwutygodniowego szczytu COP27 doszło do wzmocnienia partnerstw między sektorem publicznym a prywatnym oraz współpracy międzynarodowej.

Czytaj pełną treść briefingu (po polsku) >>