Dyrektywa CSRD przyjęta przez Europarlament

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu ich działalności na ludzi i planetę oraz wszelkich zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone.

Przyjęta 10 listopada, 525 głosami za, przy 60 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reportind Directive) zobowiąże firmy do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ma to położyć kres greenwashingowi, wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową UE i położyć podwaliny pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Nowe standardy zrównoważonego rozwoju UE

Punktem wyjścia do prac nad CSRD było przekonanie, że obecne przepisy dotyczące ujawniania informacji niefinansowych (NFRD ) są w dużej mierze niewystarczające. CSRD wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i społeczeństwo. Są one oparte na wspólnych kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi UE . Komisja przyjmie pierwszy zestaw norm do czerwca 2023 r.

Aby zapewnić dostarczanie rzetelnych informacji, w ramach dyrektywy zobligowano firmy do poddawania się niezależnym audytom i certyfikacji. Zwiększy to rangę raportowania ESG, a inwestorzy będą mieli porównywalne i wiarygodne dane.

Kogo obejmą przepisy dyrektywy CSRD?

Nowe wymogi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju UE będą miały zastosowanie do wszystkich dużych spółek, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdach, czy nie. Firmy spoza UE prowadzące znaczną działalność w UE (o obrotach powyżej 150 mln euro w UE) również będą musiały spełnić wymogi. Objęte zostaną również MŚP notowane na giełdzie, ale będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Dla prawie 50 000 firm w UE zbieranie i udostępnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju stanie się normą, w porównaniu z około 11 700 firmami objętymi obecnymi przepisami.

Następne kroki

Oczekuje się, że Rada UE przyjmie wniosek 28 listopada, po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

  • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.;
  • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.;
  • Od 1 stycznia 2026 r. dla MŚP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MŚP mogą zrezygnować do 2028 r.

Kontekst

W kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W 2018 r. Parlament wezwał do przeglądu NFRD, a w 2020 r. wydał zalecenia dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego. CSRD jest jednym z kamieni węgielnych Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy Zrównoważonego Finansowania oraz częścią szerszej polityki UE mającej na celu zobowiązanie firm do poszanowania praw człowieka i zmniejszenia ich wpływu na planetę.

źródło: Parlament Europejski