Benchmark strategii klimatycznych firm

Benchmark Strategii Klimatycznych to obszerne badanie strategii klimatycznych firm, zainicjowane i realizowane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Ekspercka organizacja partnerska Chapter Zero Poland) i Go Responsible. Badanie będzie realizowane cyklicznie, a pierwsza edycja Benchmarku objęła spółki notowane w indeksie WIG20 i mWIG40. Ich raporty niefinansowe poddane zostały analizie pod kątem tego, czy zawierają kluczowe z punktu widzenia polityki klimatycznej kwestie, takie jak, ambicje w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, realizacja działań w obrębie transformacji energetycznej czy posiadanie dedykowanej struktury, zajmującej się kwestiami klimatycznymi.

Prezentowana analiza dotyczy raportów zintegrowanych za 2020 rok. W ramach Benchmarku, na podstawie bieżących danych publikowanych przez spółki, realizowane będą kolejne analizy, w tym również branżowe.

Benchmark bada stopień zaawansowania raportowania kwestii klimatycznych na podstawie danych z czternastu kluczowych obszarów:

 • zarządzanie ryzykiem
 • raportowanie emisji
 • polityka klimatyczna
  cele klimatyczne
 • partnerstwa na rzecz klimatu
  wskaźniki emisyjności
 • globalne polityki SDG
 • włączanie OZE
 • efektywność energetyczna
 • governance klimatyczny
 • zespół ds. zrównoważonego rozwoju
 • wytyczne TCFD
 • zarządzanie strategiczne
 • działalność zrównoważona (taksonomia)

Podział na spółki taksonomiczne i nietaksonomiczne

W Benchmarku Strategii Klimatycznych jest odwołanie do nowej Taksonomii UE. Dlatego, w ramach analiz wyodrębniono spółki taksonomiczne i nietaksonomiczne.

SPÓŁKI TAKSONOMICZNE – prowadzą działalność kwalifikującą się do objęcia Unijną taksonomią – czyli najbardziej istotną z punktu widzenia transformacji energetycznej i polityk klimatycznych. Są to np. sektory paliwowo-energetyczne, operatorzy sieci przesyłowych, firmy budowlane i deweloperskie, transportowe, przemysł ciężki, wydobywczy i chemiczny.

SPÓŁKI NIETAKSONOMICZNE – nie prowadzą działalności kwalifikującej się do objęcia Unijną taksonomią – czyli prowadzą działalność, która nie jest najbardziej istotna z punktu widzenia transformacji energetycznej i polityk klimatycznych. Są to np. firmy z branży odzieżowej, handlowej, finansowej, gastronomicznej czy farmaceutycznej.

Wnioski z pierwszej edycji badania

 • Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach. Chociaż rzadko jest zaawansowana i kompletna, to jednak stanowi stały punkt w komunikacji firm Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym przez spółki obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone/ niepełne raportowanie wymaganych wskaźników i informacji
 • Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi to dodatek do polityki środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych (finansowo mierzalnych) celów
 • Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia celów Porozumienia Paryskigo i Horyzontu 2050. Nieliczne przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali\
 • W wielu raportach brakuje opisu kwestii faktycznych (mierzalnych) działań na rzecz efektywności energetycznej i OZE – mimo wielorakich deklaracji
 • Choć w sporej części komunikacji podniesione są kwestie klimatyczno-środowiskowe – jako bardzo istotne dla interesariuszy, niewielka liczba firm dostosowała do nich swoje struktury (przez nadanie odpowiedzialności w zarządzie czy wskazanie, lub powołanie konkretnych zespołów/ zadań)

Czytaj dalej >>

POBIERZ PEŁNE WYNIKI BADANIA >>

źródło: UNEP/GRID Warszawa