Zasada 7 Sprawozdawczość i ujawnianie informacji

Raportowanie i ujawnianie danych niefinansowych to tematy coraz bardziej rozpoznawalne wśród przedstawicieli i przedstawicielek przedsiębiorstw. W odniesieniu do zasady siódmej skutecznego nadzoru korporacyjnego, raportowaniu podlega obszar związany z klimatem. Osoby odpowiedzialne powinny dopilnować, aby istotne ryzyka, szanse oraz decyzje strategiczne związane z klimatem były ujawniane konsekwentnie wszystkim interesariuszom w sposób przejrzysty. W szczególności dotyczy to inwestorów oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, organom regulacyjnym. Ujawnienia dotyczące klimatu powinny być przedstawiane w dokumentach finansowych, takich jak sprawozdania finansowe. Powinny podlegać takim samym zasadom jak sprawozdawczość finansowa. Zaleca się, aby osoby odpowiedzialne za raportowanie danych uwzględniały istniejące rekomendacje tj. CDP, TCFD.

Kwestie klimatyczne powinny stać się integralnym elementem ujawniania informacji. Oznacza to włączenie ich w system raportowania w ramach zintegrowanej sprawozdawczości. Ma to istotne znaczenie ze względu na potencjalne skutki finansowe, jakie zmiany klimatyczne mogą wywołać dla funkcjonowania organizacji. Istotą raportowania zintegrowanego jest poprawa jakości przekazywanych danych. W sprawozdawczości nie chodzi o objętość, tylko o wartość publikowanej informacji dla interesariuszy, w tym dla inwestorów.

Firmy obawiające się ujawnienia poufnych danych handlowych czy narażenia organizacji na możliwe straty finansowe powinny dokonać rzetelnej analizy zakresu i celu sprawozdawczości w obszarze klimatu wobec inwestorów i innych interesariuszy, co powinno pomóc w ograniczeniu ryzyka.

Dbając o uporządkowanie kwestii sprawozdawczości i ujawniania informacji warto kierować się następującymi wytycznymi:

  1. Czy Państwa organizacja informuje o istotnych rodzajach ryzyka finansowego i szansach związanych ze zmianami klimatycznymi?
  2. Czy Państwa organizacja działa w krajach, w których sprawozdawczość dotycząca klimatu jest obowiązkowa? Czy osoby odpowiedzialne są świadome potencjalnych obowiązków sprawozdawczych dotyczących kwestii związanych z klimatem?
  3. Czy Państwa organizacja składa sprawozdania zgodnie ze stosownymi krajowymi dobrowolnymi zasadami sprawozdawczości dotyczącej klimatu (np. CDP, TCFD)? Jeżeli nie, czy organy zarządcze i nadzorcze rozważyły potencjalne ryzyko związane z nieprowadzeniem takiej sprawozdawczości?
  4. W jaki sposób w organizacji rozlicza się kierownictwo z wdrożenia wymogów regulacyjnych dotyczących ujawniania informacji związanych z kwestiami klimatu oraz z monitorowania nowych regulacji prawnych?
  5. W jaki sposób organy zarządcze i nadzorcze wypełniają swoje obowiązki dotyczące podpisywania lub poświadczania informacji o kwestiach związanych z klimatem ujawnianych w raportach rocznych lub sprawozdaniach finansowych?
  6. Czy organy zarządcze i nadzorcze mają pewność, że zakres ujawnianych informacji związanych z klimatem jest proporcjonalny do istotności ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatycznymi dla spółki oraz zgodny z wszelkimi obowiązkami sprawozdawczymi?
  7. Czy organy zarządcze i nadzorcze czują się przygotowane do odpowiedzi na pytania inwestorów na temat ujawnianych przez siebie informacji klimatycznych?
  8. Czy firma informuje o obszarach, w których poczynione postępy są niewystarczające i/lub w których podjęte działania nie poszły zgodnie z planem (np. zgodnie z krajowymi kodeksami dotyczącymi ładu korporacyjnego)?
  9. Czy ujawniane informacje obejmują kwestie zaangażowania branżowego firmy związanego ze zmianami klimatu?
  10. Czy w Państwa organizacji funkcjonuje zintegrowana sprawozdawczość? Czy identyfikowane są wewnętrzne lub zewnętrzne oczekiwania, aby w przyszłości dążyć do takiego rozwiązania?

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady nadzorcze i zarządy w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie, w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne na podstawie „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”