Taksonomia UE, czyli regulacje wspierające firmy w zrównoważonych działaniach na rzecz środowiska i klimatu

Jednym z działań UE było przyjęcie w czerwcu 2020 roku rozporządzenia którego celem jest stworzenie klasyfikacji zawierającej obszary ważne do realizacji w zrównoważonych działalnościach gospodarczych tzw. Taksonomię ułatwiającą ujawnianie danych. Ideą Taksonomii jest ujednolicenie rozumienia tego co można uznać za zrównoważoną działalność gospodarczą wspierającą osiąganie neutralności klimatycznej. Ważnym aspektem jest również ograniczanie ryzyka greenwashingu (pozorowania działań przyjaznych środowisku), dzięki jasnym kryteriom kwalifikującym dany rodzaj działalności. Zadaniem taksonomii jest również ułatwienie w inwestycjach transgranicznych dzięki jednolitemu systemowi klasyfikacji oraz wsparcie dla rozwoju zrównoważonych inwestycji.

Pierwsze ujawnienia powinny zostać sporządzone w 2022 i obejmować dane z roku 2021.

Zrównoważone działalności gospodarcze to takie, które spełniają określone wymagania. Należą do nich: 

 • przyczynianie się do osiągania przynajmniej jednego z określonych w dokumencie celów środowiskowych
 • wykazywanie braku szkody dla innych celów środowiskowych – spełnianie kryteriów jakościowych i ilościowych dla pozostałych celów Taksonomii. 
 • zgodność i kryteriami technicznymi 
 • zgodność z gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania

Do wspomnianych celów środowiskowych należą:

 1. Łagodzenie zmian klimatu
 2. Adaptacja do zmian klimatu
 3. Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 6. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Kogo dotyczy klasyfikacja?

 • UE i krajów członkowskich 
 • uczestników rynków finansowych lub emitentów w odniesieniu do zrównoważonych produktów finansowych, obligacji. Podmioty będą zobowiązane do ujawniania informacji o tym, w jaki sposób inwestycje wspierają kryteria zrównoważonej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem.
 • przedsiębiorstw, które podlegają pod dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) 

W ramach działań dotyczących taksonomii funkcjonuje Platforma ds. zrównoważonego finansowania składająca się z ekspertów prezentujących sektor prywatny oraz publiczny służąca jako organ doradczy.

UE podążając za przyjętym rozporządzeniem przyjęła 06.07.2021 r. pakiet rozwiązań, który ma na celu poprawę przepływu środków pieniężnych i rozwój zrównoważonych inwestycji. Należą do nich: Strategia finansowania przejścia na zrównoważoną gospodarkę,(ang. Strategy for financing the transition to a sustainable economy), Dobrowolny standard Zielonych Obligacji (ang. European green bond standard) oraz Akt delegowany uzupełniający rozporządzenie w sprawie Taksonomii (ang. Commission Delegated Regulation (Eu) supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by  undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Tekst mający znaczenie dla EOG) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL 

Materiały Deloitte Partnera Projektu Chapter Zero Poland: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_Webinar_Taksonomia_27_04.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_08_06_2021_Taksonomia.pdf