Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach dyrektorów spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze” to bazowy dokument powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative.  Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady dyrektorów w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że rady dyrektorów stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczyni i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

Wynikiem podjętych prac jest osiem zasad. Ich celem jest pobudzenie debaty na temat działań ważnych do podjęcia w obszarze aktywności gospodarczej dla nadania właściwej rangi kwestiom klimatycznym.

Zasada 1 – Rozliczanie Rad Dyrektorów z zagadnień dotyczących klimatu

Odnosi się do odpowiedzialności Rady Dyrektorów za długofalową działalność przedsiębiorstwa. Rady Dyrektor mają być rozliczane za działania związane z zapewnieniem długoterminowej odporności przedsiębiorstwa w tym za reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym wywołane skutkami zmian klimatu.

Zasada 2 – Znajomość problematyki

Zasada zwraca uwagę na konieczność posiadania przez osoby decyzyjne odpowiedniej wiedzy i kompetencji do tego aby móc prowadzić merytoryczną debatę na temat działań, kierunków, skutków i możliwości wynikających ze zmian klimatu.

Zasada 3 – Struktura rady dyrektorów

Zwraca uwagę na właściwą strukturę organów zarządczych i nadzorczych w kontekście ciał i komitetów dedykowanych kwestiom klimatycznym.

Zasada 4 – Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans

„Rada dyrektorów powinna dopilnować, by kierownictwo spółki dokonywało bieżącej oceny krótko-, średnio- i długoterminowej istotności ryzyka oraz szans związanych z klimatem dla spółki. Ponadto rada dyrektorów powinna zadbać, aby działania i reakcje organizacji w odniesieniu do kwestii klimatycznych były proporcjonalne do istotności tych kwestii dla spółki.”

Zasada 5 – Integracja strategiczna

Zakłada integrowanie kwestii związanych ze zmianami klimatu na poziomie strategii, polityk, procesów, planowania inwestycji i innych procesach decyzyjnych

Zasada 6 – Zachęty

Warto zadbać o system motywacji dla dyrektorów, którzy potraktują kwestie związane ze zmianami klimatu jako kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zachęty mogą być uzależnione od wyników lub wprowadzony może być inny system.

Zasada 7 – Sprawozdawczość i ujawnianie informacji

Zasada odnosi się do kwestii ujawniania i raportowania ryzyka, szans oraz decyzji podejmowanych w obszarze klimatycznym. Dane powinny być przejrzyste i dostępne dla wszystkich interesariuszy. Ujawnienia takie powinny być dokonywane w przedkładanych dokumentach finansowych, takich jak sprawozdania finansowe i raporty roczne, oraz podlegać takim samym zasadom jak sprawozdawczość finansowa.”

Zasada 8 – Wymiana poglądów

Wymiana poglądów i dialog na poziomie branżowym, decydentami, partnerami ważne są dla ciągłości przepływu informacji oraz bieżącego uzupełniania wiedzy na temat potencjalnych, nowych ryzyk, regulacji, metod oceny itp.

Publikacja do pobrania ze strony World Economic Forum »

Scroll to top