Zasada 4 Ocena istotnych rodzajów ryzyka i szans

Zasada 4. odnosi się do działań podejmowanych przez organy nadzorcze i zarządcze spółek w ramach analizy ryzyka. Dotyczy identyfikacji ryzyka i szans związanych z kwestiami klimatycznymi.

Organy nadzorcze i zarządcze powinny dopilnować, aby kierownictwo spółki dokonywało krótko, średnio i długoterminowej oceny istotnych rodzajów ryzyka i szans. Wyniki takiej analizy powinny stanowić podstawę do podjęcia przez organizację adekwatnych działań.

Zmiany klimatu mogą w istotny sposób oddziaływać na każdy rodzaj przedsiębiorstwa. Dla każdej organizacji może to oznaczać jednak, co innego. Dlatego każda spółka powinna we własnym zakresie dokonać analizy istotności ryzyka i szans, biorąc pod uwagę czynniki specyficzne dla swojej działalności.

Zidentyfikowane ryzyka i szanse powinny wpływać na realne działania i reakcje spółki. Co istotne, zmiany klimatu będą dotyczyły dłuższego okresu wykraczającego poza cykl budżetowy i sprawozdawczy firm. Dlatego należy założyć odpowiednie ramy czasowe dla okresu krótko, średnio i długoterminowego. Dodatkowo, należy ustalić częstotliwość prowadzonej oceny oraz monitorować, czy jest ona realizowana adekwatnie do potrzeb. W odpowiedzi na przeprowadzoną istotność ryzyka i szans, organy spółki powinny rozważyć różne scenariusze związane z kwestiami klimatycznymi.

Warto odpowiedzieć sobie na dodatkowe pytania, aby w sposób strategiczny podejść do kwestii oceny istotności:

1.Czy kwestie klimatu są uwzględniane w przeprowadzanych na szczeblu spółki ocenach istotnych rodzajów ryzyka oraz szans w krótkim, średnim i długim okresie?

2.Jak organy nadzorcze i zarządcze sprawdzają, czy spółka wdrożyła odpowiednie procesy oceny istotności ryzyka i szans związanych z klimatem?

5. Jak przeprowadza się oceny istotności w odniesieniu do klimatu? Czy są one zintegrowane z cyklem planowania budżetowego lub operacyjnego?

6. Czy przy ocenie istotności zmian klimatu w Państwa organizacji są uwzględniane różne scenariusze tych zmian?

7. Jak często powtarzane są analizy scenariuszy związanych z klimatem? Czy organy uznają, że ich częstość jest proporcjonalna do narażenia spółki na ryzyko związane z klimatem? Czy inwestorzy spółki podzielają zdanie organów spółki?

8. Czy scenariusze klimatyczne są analizowane w taki sposób, że wyniki analiz mogą być wykorzystywane jako podstawa do działań lub reakcji spółki bądź jej organów na kwestie związane z klimatem?

POZNAJ PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU:

„Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”

Opisana zasada pochodzi z bazowego dokumentu powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative pn. „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”. Publikacja ma na celu wskazanie kierunków działania i zasad, jakimi powinny kierować się rady nadzorcze i zarządy w odpowiedzi na zmiany klimatu. Ryzyko płynące ze zmian klimatu i związane z tym konsekwencje dla nadzorowania i zarządzania przedsiębiorstwami powodują, że organy nadzorcze i zarządcze stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z tworzeniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego zmienne otoczenie gospodarcze.

Zawarte w materiale zasady i wskazówki opierają się na istniejących ramach ładu korporacyjnego, takich jak: Globalne Zasady Ładu Korporacyjnego Międzynarodowej Sieci Ładu Korporacyjnego (ICGN), a także na innych wytycznych dotyczących ryzyka związanego z klimatem i odporności na jego zmiany jak zalecenia Grupy Zadaniowej Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Publikacja powstała we współpracy z wykonawczymi i niewykonawczymi dyrektorami spółek oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w tym: prezesami oraz członkami kierownictwa ds. finansów i ryzyka.

źródło: opracowanie własne na podstawie „Skuteczne zarządzanie w zakresie klimatu w radach nadzorczych spółek. Zasady przewodnie i pytania pomocnicze”